Screening af virksomme metoder til at styrke det socialpædagogiske arbejde på botilbud for mennesker med udviklingshæmning - et litteraturstudie

VIVE for Socialstyrelsen2021

Udgivelsen er et litteraturstudie foretaget af VIVE. Formålet er at afsøge indsatser, metoder og kernelementer i forhold til fire områder, der er centrale i borgerens liv: indflydelse og selvbestemmelse, selvhjulpenhed, deltagelse i fællesskaber samt trivsel og mental sundhed.

Baggrunden for litteraturstudiet er, at Socialstyrelsen ønsker mere viden om virksomme indsatser og metoder, som kan anvendes i arbejdet med voksne med udviklingshæmning, der bor i botilbud. Dette skal gøres ved at indkredse kernelementer i det socialpædagogiske arbejde, der viser sig at være af central betydning. Der tages udgangspunkt i Socialstyrelsens definition af kerneelementer, der beskriver et kerneelement som en essentiel funktion i en indsats eller et handleprincip for en praksis.

Litteraturstudiet er baseret på tre systematiske litteratursøgninger, der er genereret i forbindelse med tidligere publikationer. Publikationerne indeholder både videnskabelige artikler og såkaldt grå litteratur som for eksempel rapporter og evalueringer.

Et kriterie for screeningen af litteratur har været et fokus på fire områder: indflydelse og selvbestemmelse, selvhjulpenhed, deltagelse i fællesskaber samt trivsel og mentale sundhed. Med det afsæt er der blevet udvalgt 21 danske og udenlandske publikationer til studiet. 

Resultatet af studiet, screeningen og den videre bearbejdning af den udvalgte litteratur har ført til formulering af 11 konkrete kernelementer, som forslag til, hvad der kan være centralt i det socialpædagogiske arbejde inden for de fire områder. En opmærksomhed er, at der er flere overlap af kerneelementerne i forhold til de fire områder.

Kernelementerne bidrager sammen med to andre undersøgelser til et vidensnotat (2022) med forslag til, hvilke virksomme indsatser, metoder og kerneelementer, der anvendes i det socialpædagogiske arbejde på botilbud for voksne med udviklingshæmning. 


 
Hent publikationen