Salg af sex i Danmark 2020 – en kortlægning

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd2021

Kortlægningen redegør for, hvor mange borgere der er i prostitution i Danmark, og giver et billede af sexsælgernes sociale baggrund og levekår. Endelig indeholder kortlægningen en undersøgelse af exitønsker blandt borgere i prostitution.

Rapporten er baseret på både spørgeskemaer, interview, data fra annoncer på internettet og registerdata om borgere, der sælger sex i Danmark. Det er første gang, der gennemføres en større kortlægning på prostitutionsområdet i Danmark med brug af registerdata. Den seneste kortlægning på prostitutionsområdet stammer fra 2011.

Kortlægningen peger på, at prostitutionsområdet er blevet mere individualiseret. Det betyder bl.a., at opdelingen i borgere, der sælger seksuelle ydelser i fx gadeprostitution, excortprostitution og klinikprostitution, ikke længere er så klar. En større del af borgerne i prostitution sælger således sex på flere forskellige måder sideløbende.

Kortlægningen viser, at der er ca. 4.500 borgere, der har solgt sex i Danmark i 2020. Dette tal inkluderer en beregning af den del af prostitutionen, der foregår via fx apps og chatrooms og derfor ikke er umiddelbart synlig via fx traditionel annoncering.

Det fremgår, at borgere i prostitution er meget forskellige. Størstedelen oplever sig ikke som socialt udsatte, men samtidig er der en gruppe af borgere, der har komplekse sociale problemer.

Ønsker om exit fra prostitution er mest udbredte blandt udenlandske borgere i prostitution. Samtidig fremgår det, at de færreste af de etnisk danske borgere, der sælger sex, ser sig selv i prostitution 1-5 år ude i fremtiden.

Rapporten er bestilt af Social- og Ældreministeriet og udarbejdet for Socialstyrelsen af VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Kortlægningen er en del af ”Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023”.