Økonomistyring af tværgående og tidlige forebyggende indsatser på børne- og ungeområdet

VIVE2021

Udgivelsen er et inspirationskatalog, der belyser erfaringer fra fire kommuners økonomistyring af indsatser på tværs af det almene og det specialiserede børne- og ungeområde. Inspirationskataloget bygger på interview med ledere og økonomikonsulenter fra fire kommuner: Mariagerfjord, Haderslev, Gladsaxe og Silkeborg.

Formålet med kataloget er at give inspiration til, hvordan landets kommuner kan tilrettelægge økonomistyringen af tidlige forebyggende indsatser, som går på tværs af det specialiserede og almene børne- og ungeområde. Der sættes specifikt fokus på de tværgående indsatser og deres særlige styringsmæssige problematikker.

En generel pointe er, at kommunerne forsøger at finde en fornuftig balance mellem behovet for økonomistyring og omfanget af styringsaktiviteter eller -opgaver. De tidlige forebyggende indsatsers relativt begrænsede økonomiske omfang betyder, at der generelt er et andet og mindre omfattende ressourcestyringsbehov, end det er tilfældet på fx anbringelsesområdet. Derudover er et generelt fund i casene dog, at de tværgående indsatser ’styrer mere’ end deres budgetallokeringer umiddelbart tilsiger, fordi budgetallokeringerne sætter nogle generelle forventninger til, hvem der har ansvaret for hvilke opgaver.

Første del af kataloget beskriver katalogets baggrund, formål, datagrundlag og afgrænsning. Der præsenteres tre økonomistyringsdimensioner, der anvendes til at beskrive den kommunale praksis. Anden del beskriver de udvalgte kommunecases og udvælgelseskriterierne.

Kommunernes erfaringer repræsenterer tre forskellige cases, som beskrives i hver sit kapitel. De tre cases er:

  • Case 1: Adskillelse af bevillingskompetence og betalingsansvar for tidlige forebyggende §11-indsatser (Mariagerfjord Kommune)
  • Case 2: Økonomistyring af tidlig indsats i en tværgående organisering (Haderslev Kommune)
  • Case 3: Tidlig indsats som investeringscase forankret i tværgående styregruppe (Gladsaxe og Silkeborg kommuner).

Inspirationskataloget er primært baseret på to kilder. For det første en gennemgang af centrale (økonomi)styringsmæssige dokumenter fra de fire kommuner. Det drejer sig blandt andet om beskrivelser af indsatsernes indhold og organisering, budgetmateriale vedrørende indsatserne, eksempler på styringsinformation og eventuelle investeringscases/business cases for indsatserne.

For det andet er ledere og medarbejdere, der arbejder med økonomistyring på tværs af de tidlige forebyggende indsatser, blevet interviewet. De interviewede har været fagchefer, ledere med ansvar for indsatserne, konsulenter med teknisk indsigt i kommunens økonomistyring samt projektledere med ansvar for de tidlige forebyggende indsatser. I alt er 22 ledere og medarbejdere blevet interviewet i de fire kommuner.

Inspirationskataloget er udarbejdet for Socialstyrelsen af VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 


 
Hent publikationen