Det mest specialiserede socialområde

Socialstyrelsen2021

Socialstyrelsen har gennemført en interviewundersøgelse af udfordringer og muligheder i tilbudsstrukturen på det mest specialiserede socialområde. Undersøgelsen samler sig særligt omkring to kerneudfordringer for tilbuddenes evne til at kunne levere både høj faglig kvalitet i indsatserne og skræddersyede løsninger til kommunerne.

Den Nationale Koordinationsstruktur i Socialstyrelsen har med denne rapport afsøgt hvilke organisatoriske tiltag, der i praksis benyttes i en bæredygtig tilbudsstruktur, som kan levere højt specialiserede og helhedsorienterede indsatser til borgerne. Rapporten bygger på 25 interview med bl.a. tilbudsledere og medarbejdere, myndighedspersoner og brugerorganisationer.

Rapporten viser, at tilbuddene skal kunne håndtere to kerneudfordringer. Den ene kerneudfordring handler om at sikre en høj faglig kvalitet i indsatserne. Tilbuddene løser denne udfordring ved bl.a. at have flere faggrupper ansat og have videreuddannelse som en høj prioritering. Samtidigt lykkedes de med at inddrage specialister, der kan bidrage med kvalitetssikring af indsatserne.

Den anden udfordring er, at tilbuddet skal kunne levere skræddersyede løsninger både i tilbuddets samarbejde med kommunerne med henblik på at sikre visitationen af borgere til deres tilbud og i tilbuddets indsatsudbud, der skal kunne understøtte borgerenes individuelle behov. Tilbuddene løser denne udfordring ved at prioritere tid til koordinering og samarbejde med kommunerne. Tilbuddene udviser en høj grad af fleksibilitet i forhold til at tilpasse deres indsatser, så de matcher både borgerens og kommunes behov.

Rapporten har til hensigt at danne et vidensgrundlag, som kan være relevante for de organisatoriske led i den kommunale forvaltning samt tilbudsstrukturen på det mest specialiserede socialområde.

Rapporten indgår som en ud af to parallelle undersøgelser, der samlet set søger at afdække de mere generiske og stående organisatoriske udfordringer på det mest specialiserede socialområde. Udover indeværende rapport har VIVE i et litteraturreview sat fokus på kommunernes organisatoriske udfordringer omkring at sikre kapacitet og anvendelse af højt specialiserede indsatser og tilbud.

Se også rapporten "Organisering af højt specialiserede indsatser og tilbud på socialområdet"


 
Hent publikationen