Opfølgning på initiativet ”Mere kvalitet i plejefamilier – En bedre opvækst for det anbragte barn”

Socialstyrelsen2021

Første statusrapport er en nøgletalsanalyse, der følger op på de driftsmæssige aspekter af implementeringen af lovændringer på plejefamilieområdet, der trådte i kraft d. 1. juli 2019.

Nøgletalsanalysen er en del af opfølgningen på initiativet "Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn" jf. aftale om satspuljen for 2018-2021. Opfølgningen skal evaluere implementeringen af udvalgte delinitiativer via nøgletalsanalyser, spørgeskemaundersøgelser og kvalitative interviews. Første statusrapport indeholder en nøgletalsanalyse.

Nøgletallene har til formål at belyse de forandringer, som lovændringerne forventes at medføre, særligt på socialtilsynsområdet. Nøgletallene er:

  • Antal godkendte plejefamilier i de fem socialtilsyn fordelt på belastningsgrad, pr. 31.12.2018
  • Antal godkendte plejefamilier i de fem socialtilsyn fordelt på plejefamilietype, pr. 31.12.2019
  • Socialtilsynenes gennemsnitlige sagsbehandlingstid ifm. godkendelse af nye plejefamilier, 2018 og 2019 (uger)
  • Antal plejefamilieansøgere i de fem socialtilsyn fordelt på godkendelsesstatus, 2018 og 2019
  • Socialtilsynenes tilsynsbesøg ifm. hhv. godkendelse og driftsorienterede tilsyn
  • Børn og unge i plejefamilie, der skifter anbringelsessted, 2018 og 2019
  • Antal iværksatte sanktioner fordelt på socialtilsyn, 2018 og 2019

Nøgletallene i denne statusrapport opgøres for 2018 og 2019. Det er ikke muligt i den første statusrapport at konkludere, hvorvidt implementeringen af lovændringerne på plejefamilieområdet har medført driftsmæssige ændringer på tværs af de fem socialtilsyn. Dette skyldes, at lovændringerne først trådte i kraft 1. juli 2019, hvormed data fra 2019 både vedrører tiden før og efter lovændringerne trådte i kraft. Der vil i anden statusrapport blive fulgt op på, hvorvidt implementeringen af lovændringerne på plejefamilieområdet har medført driftsmæssige ændringer på tværs af de fem socialtilsyn.


 
Hent publikationen