Juridiske rammer og opmærksomhedspunkter i samarbejdet om anbragte børn og unges skolegang

Rambøll2021

Socialstyrelsen har udarbejdet en guide, der præsenterer relevant lovgivning for samarbejde om anbragte børns skolegang. Det er lovgivning, der både omhandler social- og skoleområdet og med generelle forvaltningsretlige principper. Guiden fremhæver nogle opmærksomhedspunkter, som kan støtte fagfolk i samarbejdet på tværs af social- og skoleområdet.

Hvem kan og skal handle - og hvornår? Hvilke oplysninger må man dele, og hvem skal informeres og inddrages? Guiden skal bidrage til at den kommunale praksis og sagsbehandling har fokus på skolegangen for udsatte børn og unge, der skal anbringes, eller som allerede er i en anbringelse.

Statistik viser, at omkring halvdelen af alle anbragte børn og unge ikke aflægger folkeskolens 9. klasses prøver. Og den halvdel, der gennemfører, får i gennemsnit to karakterer lavere end øvrige børn og unge.
Samtidig har anbragte børn og unge markant højere fravær, de oplever flere skoleskift, føler sig oftere ensomme og har en øget risiko for at blive udsat for mobning.
 
Guden skal understøtte, at anbragte børn og unge får en god og relevant skolegang, så de kan klare sig senere i livet. Guiden har især fokus på skoleforhold for de ca. 40 pct., der anbringes i en anden kommune, og som typisk skal skifte skole. Guiden skal understøtte, at de forskellige lovgivninger ikke står i vejen for at sikre, at anbragte børn og unge får det rette skole- og undervisningstilbud.

Temaer i guiden:

  • Undersøgelse af undervisningstilbud og valg af anbringelsessted
  • Mulige undervisningstilbud hvis barnet/den unge har ekstra brug for støtte eller undervisning
  • Inddragelse af forældremyndighedsindehaveren og barnet/den unge i forhold til skoleplacering
  • Udveksling (videregivelse) af oplysninger imellem de involverede aktører
  • Når der er truffet afgørelse om, at barnet og den unge skal anbringes
  • Beslutningskompetencen i forhold til barnet/den unges skolegang under anbringelsen
  • Generel inddragelse af barnet/den unge og forældremyndighedsindehaveren under hele anbringelsen

Guiden er udarbejdet af Rambøll Management Consulting og juridisk konsulent Karen Elmegaard, på vegne af Socialstyrelsen. Social- og Ældreministeriet har bidraget med fortolkning af regelgrundlag i Serviceloven og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt Børne- og Undervisningsministeriet har bidraget med fortolkning af regelgrundlag i Folkeskoleloven.

Se videoen nedenfor hvor Karen Elmegaard gennemgår guiden om anbragte børn og unges skolegang: