Faglig ledelse af en recovery-orienteret rehabiliterende indsats

Socialstyrelsen2021

Publikationen giver inspiration til faglig ledelse af en recovery-orienteret rehabiliterende indsats gennem beskrivelse af syv retningsgivende principper.

Som led i initiativet Faglig ledelse – guidelines og netværk under satspuljen 2019-2022 på psykiatriområdet har Socialstyrelsen udgivet pjecen Faglig ledelse af en recovery-orienteret rehabiliterende indsats – 7 retningsgivende principper for faglig ledelse i socialpsykiatrien.

Pjecen henvender sig til faglige ledere i socialpsykiatrien og har til formål at give inspiration og gode råd til faglige ledere, der ønsker at arbejde ud fra en recovery-orienteret rehabiliterende praksis, hvor kerneopgaven er at understøtte borgerens recovery ved at tage udgangspunkt i borgerens ønsker, håb og drømme. 

Pjecen er udarbejdet i et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Implement Consulting Group og beskriver syv retningsgivende principper for den faglige ledelse. Principperne er identificeret på baggrund af et litteraturreview, interviews med udvalgte faglige ledere og med input fra en arbejdsgruppe med særlig viden på feltet. 

Pjecen giver indledningsvist en beskrivelse af baggrund og formål, hvem pjecen henvender sig til, og hvordan pjecen kan anvendes. Desuden redegøres for, hvordan recovery-orienteret rehabilitering forstås i pjecen og i de øvrige delinitiativer under satspuljen på psykiatriområdet. Der gives herefter en introduktion til forståelse af kerneopgaven i den recovery-orienterede rehabiliterende indsats og et samlet overblik over de syv retningsgivende principper for faglig ledelse af en recovery-orienteret rehabilitering. Efterfølgende beskrives alle principper via blandet andet relevant baggrundsviden, dilemmaer og faldgruber, afklarende spørgsmål og gode råd til den faglige ledelse.


 
Hent publikationen