Projekt Virksomme Gruppebostøtteindsatser Slutevaluering

Rambøll Management Consulting2021

Udgivelsen evaluerer fem gruppeindsatser og identificerer syv tværgående kerneelementer, herunder seks, som evaluator vurderer er universelle for en god gruppeindsats.

Udgivelsen er en evaluering af modningsprojektet Projekt Virksomme Gruppebostøtteindsatser, der forløb i perioden 2018 til 2020.

Formålet med projektet var at beskrive, videreudvikle og pilotteste fem gruppeindsatser, der var udvalgt på baggrund af en ansøgningspulje. Gruppeindsatserne var:

 • Trivsel gennem Netværk (Gentofte Kommune)
 • Aktivt Fællesskab (Slagelse Kommune)
 • ADHD-gruppen (Helsingør Kommune)
 • Brugerstyret gruppeindsats (Helsingør Kommune)
 • Kvindenetværksgruppen (Helsingør Kommune)

Evalueringen viser, at de fem gruppeindsatser i overvejende grad kan betragtes som færdigudviklede og definerede samt succesfuldt implementerede. I forhold til omkostninger rummer indsatserne enten et potentiale for besparelser eller er ikke urealistisk dyre.

Derudover viser evalueringen, at der er indikationer på lovende resultater for de borgere, der har deltaget i de fem gruppeindsatser.

Hovedresultaterne, der bygger på interviewpersonernes oplevede udbytte, er følgende:

 • Borgernes motivation, mestringsstrategier og handlemuligheder i forhold til deltagelse og trivsel i lokalsamfundet styrkes
 • Borgernes sociale isolation og ensomhed brydes og de opbygger netværk
 • Når der er fokus på brobygning til lokalsamfundet samt opfølgning på den enkelte deltager og fokus på afslutning af gruppen (midlertidighed) kan gruppeindsatserne føre til mindre indgribende eller ingen indsatser efterfølgende.

Resultaterne bygger på et stort kvalitativt datamateriale, mens indsamlingen af kvantitative data blev forhindret af nedlukningen af samfundet som følge af COVID-19.

Derudover viser evalueringen, at følgende syv kerneelementer er gennemgående på tværs af de fem gruppeindsatser:

 • Vurdering af deltagernes forudsætninger for deltagelse i gruppeindsatsen
 • Forventningsafstemning om gruppeforløbet mellem gruppefacilitatorer og deltagere
 • Matchning af gruppedeltagerne
 • Den fagprofessionelle som gruppefacilitator
 • Løbende evaluering og tilpasning af gruppeindsatsen til gruppesammensætningen
 • Opfølgning på den enkelte deltager og fokus på afslutning af gruppen (midlertidighed)
 • Brobygning til lokalsamfundet (herunder grebene kendskab, følgeskab og værtskab).

De seks øverste kerneelementer vurderer evaluator kan betragtes som universelle for en god gruppeindsats. Det sidste af de syv kerneelementer er mere specifikt for målet med de fem pågældende gruppeindsatser om at fremme borgernes deltagelse og trivsel i lokalsamfundet.

 
Hent publikationen