Evaluering af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Rambøll2021

Evalueringen viser, hvordan voksenansvarsloven er blevet implementeret i kommuner, hos socialtilsyn og på forskellige typer anbringelsessteder. Der er bl.a. fokus på praktikernes kendskab til og fortrolighed med loven samt oplevelsen af handlemuligheder.

Voksenansvarsloven trådte i kraft 1. januar 2017. Loven sætter rammerne for, hvornår plejefamilier og personale på anbringelsessteder som led i den daglige omsorg for anbragte børn og unge kan anvende magt og andre indgreb i børnene og de unges selvbestemmelsesret. Rambøll har evalueret, hvordan loven er blevet implementeret i kommuner, hos socialtilsyn, i plejefamilier samt på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.

Til brug for evalueringen er der udsendt spørgeskemaer til samtlige myndighedschefer, samtlige private opholdssteder og samtlige åbne, delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner samt til et udvalg af plejefamilier. I evalueringen indgår også casestudier, indberetninger om magtanvendelse og interviews med anbringelsessteder, familieplejekonsulenter, socialtilsyn samt anbragte børn og unge.

Evalueringen undersøger praktikernes kendskab til og fortrolighed med loven, deres oplevelse af behovet for at kunne gribe ind med fysisk magt eller andre tiltag samt deres vurdering af, om de har de tilstrækkelige handlemuligheder i den daglige omsorg for børn og unge. I forhold til behov og handlemuligheder er der i evalueringen særlig fokus på anbragte børn og unge med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser.

Endelig belyser evalueringen også anbringelsesstedernes håndtering og læring af magtanvendelser.

Evalueringen viser bl.a. at der generelt på anbringelsesstederne er et stort kendskab til loven, men at der flere steder fortsat er usikkerhed om, hvad personale og plejeforældre egentlig må. Evalueringen viser dog også, at anbringelsessteder og socialtilsyn oplever, at voksenansvarsloven har bidraget til et øget fokus på at undgå magtanvendelse og har haft en positiv betydning for håndteringen af magtanvendelse og konfliktsituationer.

 
Hent publikationen