Evaluering af delvis lukkede afdelinger

Rambøll2021

Evalueringen beskriver bl.a. målgruppen og rammerne for indsatsen på de delvis lukkede afdelinger. Personalet vurderer, at institutionstypens særlige beføjelser bidrager til at fastholde de unge i socialpædagogisk behandling. De unge har dog også efter anbringelsen svære problemer.

I 2013 blev det muligt at oprette delvis lukkede institutioner eller afdelinger til unge, der har svære sociale, psykiske og adfærdsmæssige problemer, og som er i risiko for at rømme. Der er i dag fem delvis lukkede afdelinger.

Rambøll har gennemført en evaluering af de delvis lukkede afdelinger. Evalueringen bygger på spørgeskemaundersøgelser og kvalitative interviews blandt ledere, medarbejdere og anbragte unge på afdelingerne samt repræsentanter for de fem socialtilsyn og de anbringende kommuner. Der indgår også registerdata om de unge samt sagsgennemgang af indberetninger og journalmateriale for et udvalg af de anbragte unge.

Evalueringen undersøger rammerne for indsatsen på de fem afdelinger; hvad der kendetegner de unge, der har været anbragt på afdelingerne samt hverdagen, behandlingsindsatsen og beføjelserne knyttet til de delvist lukkede afdelinger. Endelig ser evalueringen også på, hvorledes det er gået de unge, der har været anbragt på delvis lukkede afdelinger.

Evalueringens resultater peger på, at de delvis lukkede afdelinger i nogen grad til høj grad tilbyder de anbragte unge i målgruppen en intens og struktureret behandlingsindsats. Personalet på de delvis lukkede afdelinger vurderer, at de særlige beføjelser, de har til at fastholde og tilbageholde de unge ved risiko for rømning, bidrager til, at det er nemmere at fastholde de unge i behandling.

Evalueringen viser også, at langt de fleste unge fortsat har svære problemer efter anbringelsen. Langt de fleste får dog færdiggjort grundskolen, og selv om mange anbringes igen, er det for de fleste til et åbent anbringelsessted, det vil sige et mindre indgribende anbringelsesforløb. Tre år efter anbringelsen er det kun en mindre del, der er i gang med en form for uddannelse, kun en meget lille del er selvforsørgende, og ni ud af ti af de unge, der havde en strafferetlig dom inden anbringelsen, har fortsat den kriminelle løbebane.

Hent publikationen