Styrket implementering af Housing First – erfaringer fra udvalgte lande

Socialstyrelsen2020

Housing First er en tilgang, som anvendes på hjemløshedsområdet i mange lande med gode resultater. Socialstyrelsen har afdækket erfaringer med Housing First i udvalgte lande, som kan inspirere til en kvalificering af initiativer for at nedbringe det samlede antal af mennesker i hjemløshed.

Danmark har i en årrække arbejdet med Housing First, og der ses gode resultater hos de kommuner og §110-boformer, der har implementeret tilgangen. Evalueringen af udbredelsen af Housing First (Rambøl, 2020) viser, at der er potentiale for en øget udbredelse af tilgangen, der er implementeret i ca. en tredjedel af landets kommuner og enkelte boformer.

Socialstyrelsen har fået til opgave at gennemføre en vidensafdækning. Denne rapport udgør den første del af vidensafdækningen og præsenterer erfaringer med Housing First i Finland, Norge, Skotland og Canada.

Finland og Norge har tiltrukket sig opmærksomhed, fordi de har formået at nedbringe antallet af mennesker i hjemløshed. I løbet af perioden 2010-19 har Finland og Norge reduceret hjemløsheden med ca. 40 pct.

Socialstyrelsen ser i rapporten nærmere på, hvordan Finland og Norge har implementeret Housing First på hjemløshedsområdet, og herunder hvordan Housing First indgår som en del af de politiske intentioner og strategier i de to lande.

Ud over Norge og Finland inddrages udvalgte erfaringer fra Skotland og Canada i rapporten.

Hvis implementeringen af Housing First skal styrkes i Danmark, kan der hentes inspiration fra de fire udvalgte lande, selvom hjemløshed stadig er en udfordring i alle lande. Erfaringerne fra vidensafdækningen berører følgende områder:

  • Finland og Norge kan inspirere til en mere tværgående indsats på hjemløshedsområdet.
  • I flere af de undersøgte lande indgår der et større fokus på boligdelen sammenlignet med Danmark, eller en tættere kobling på nationalpolitisk niveau mellem boligen og den sociale indsats.
  • Endvidere er forebyggelse og helhedsorientering vigtige læringspunkter fra flere af landene.

Vidensafdækningen udspringer af aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-23.


 
Hent publikationen