Styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge

Rambøll Management Consulting2020

Udgivelsen er en screeningsrapport, der giver et overblik over viden om anbragte børn og unges læring. Rapporten har bidraget til udviklingen af en indsatsmodel, som skal bidrage til at løfte anbragte børn og unges generelle trivsel og faglige niveau i grundskolen.

Statistik viser, at omkring halvdelen af alle anbragte børn og unge aflægger ikke folkeskolens 9. klasses prøver. Dertil kommer, at de anbragte børn, som gennemfører folkeskolens 9. klasses prøve, i gennemsnit ligger to karakterer lavere end øvrige børn og unge. Samtidig har anbragte børn og unge markant højere fravær, de oplever flere skoleskift, føler sig oftere ensomme og har en øget risiko for at blive udsat for mobning.

Screeningsrapporten præsenterer eksisterende viden fra forskning samt lovende praksis fra danske kommuner i forhold til, hvordan man bedst muligt kan understøtte anbragte børn og unges læring.

Fundene i rapporten er baseret på en litteraturkortlægning af relevante interventionsstudier og undersøgelser fra Danmark og Norden, som har til formål at styrke anbragte børn og unges læring.

Derudover er lovende praksis på området blevet afdækket i fem kommuner med interviews med relevante ledere og medarbejdere på tværs af familieafdelinger, skoleforvaltninger og anbringelsessteder.

Rapporten indgår som en del af projektet ”Styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge”, som har til formål at udvikle en indsatsmodel, som skal bidrage til at løfte anbragte børn og unges skolegang, generelle trivsel og faglige niveau i skolen. Målet er samtidig at understøtte, at anbragte børn og unge gennemfører en ungdomsuddannelse og dermed forbereder dem bedst muligt til et selvstændigt voksenliv.

Rapporten er bygget op omkring indsatsmodellen. Den peger på tre væsentlige principper og seks faglige elementer, som bør være bærende for det tværfaglige samarbejde omkring anbragte børn og unges læring. Dertil kommer to organisatoriske funktioner, en læringskoordinator og læringsvejledere, som skal understøtte læringsmiljøet på tværs af skole og anbringelsessted.

Tilsammen udgør disse elementer den indsatsmodel, som skal udvikles for at styrke anbragte børn og unges trivsel og læring. Modellen udvikles i samarbejde med tre kommuner i perioden 2020 til 2022. Indsatsmodellens faglige og organisatoriske elementer er som en del af rapporten valideret gennem interviews med 13 ledere fra 11 forskellige kommuner.

Rapporten er målrettet modningsprojektet, men har også relevans for målgruppen af ledelse og medarbejdere, som beskæftiger sig med anbragte børn og unge på tværs af skole- og socialområdet. Derudover henvender rapporten sig til plejefamilier og ansatte på anbringelsessteder.

Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management Consulting for Socialstyrelsen over viden om anbragte børn og unges læring. Den har bidraget til udviklingen af en indsatsmodel, som skal bidrage til at løfte anbragte børn og unges generelle trivsel og faglige niveau i grundskolen. Beskrivelsen af indsatsmodellen er vedlagt som bilag.

Hent publikationen