Screening af indsatser til voldsudsatte

Rambøll Management Consulting2020

På baggrund af et litteraturstudie og indhentning af viden fra praksisfeltet om ambulante tilbud til voldsudsatte kvinder og mænd, er der fundet otte kerneelementer, der er vigtige for, at ambulante tilbud til voldsudsatte er virkningsfulde.

Formålene med screeningsrapporten om indsatser til voldsudsatte er at bidrage med viden om voldudsatte, som ikke tager ophold på krisecenter, at formidle viden om ambulante tilbud til voldsudsatte og at præsentere otte kerneelementer for virksomme indsatser til målgruppen.

På baggrund af interviews med kommuner, interviews med danske og nordiske indsatsejere og litteraturstudier beskriver Rambøll kommunernes efterspørgsmål og behov for indsatser til voldsudsatte kvinder og mænd, herunder delmålgrupper og deres behov.

Screeningsrapporten præsenterer anbefalinger til otte kerneelementer, som vurderes virksomme over for målgruppen. Kernelementerne er de elementer, som praksis og viden indikerer er væsentlige for indsatsens virkning. De omfatter både indsatsens faglige elementer og de organisatoriske rammer for indsatsen. Kerneelementerne er ikke bundet til en særlig kontekst eller indsatsmodel og kan derfor overføres på tværs af praksisser. Elementerne er udledt fra national og international litteratur og ved en gennemgang af indsatser og praksis på området vold i nære relationer.

De otte kerneelementer er:

  • Koordination
  • Opsporing
  • Relationsopbygning
  • Sikkerhed
  • Erkendelse af vold
  • Mestrings- og handlekompetence
  • Spejling
  • Netværk.

Med udgangspunkt i kernelementerne er der udarbejdet et eksempel på en mulig indsatsmodel, hvor alle kerneelementerne er integreret i den samlede indsats. Omkostningsvurderingen giver et bud på, hvad omkostningerne er ved at etablere denne model.

Det vil også være muligt at tilrettelægge andre indsatsmodeller, der rummer alle eller udvalgte kerneelementer.

 
Hent publikationen


Modelbeskrivelse: Indsats til kvinder og mænd udsat for vold i nære relationer (PDF)

Initial omkostningsvurdering af indsatsmodel til kvinder og mænd udsat for vold i nære relationer (PDF)