Resultatdokumentation af to mentaliseringsbaserede programmer

VIVE2020

Rapporten er en evaluering af indsatserne Robusthedsprogrammet og Mentaliseringsguiden, der er blevet afprøvet på en række anbringelsessteder. Udgivelsen suppleres af tre øvrige rapporter om henholdsvis implementeringen, fideliteten og omkostningerne ved de to mentaliseringsindsatser.

Anbragte børn og unge har ofte oplevet omsorgssvigt og kan derfor have en skrøbelig mentaliseringsevne. Evnen til at mentalisere er samtidig central for at kunne tage bestik af andre, aflæse deres motiver og gøre sig forestillinger om forholdet mellem mennesker, og om sig selv i forhold til andre.

Ved at styrke anbragte børn og unges mentaliseringsevne kan det derfor forventes, at deres muligheder for bl.a. at indgå i meningsfulde sociale relationer og undgå konflikter øges, og at de også på længere sigt får bedre muligheder for at fastholde en uddannelse eller et arbejde.

Det er baggrunden for, at der i satspuljeaftalen for 2017 blev afsat midler til at afprøve de to mentaliseringsbaserede indsatser, Robusthedsprogrammet og Mentaliseringsguiden, blandt anbragte børn og unge i alderen 12 til 23 år.

Resultaterne af afprøvningen 

Evalueringen af anbringelsesstedernes arbejde med enten Robusthedsprogrammet eller Mentaliseringsguiden kan tyde på nogle positive tendenser i de unges evne til at mentalisere andres følelser ud fra ansigtsudtryk, og nogle positive tendenser i den generelle socioemotionelle udvikling. Derudover finder evalueringen kun få ændringer i de unges evne til at mentalisere.

Det fremgår også af evalueringen, at mens de kvantitative data ikke entydigt kan afgøre, om der sker en forbedring eller ej i de unges evne til at mentalisere henover projektperioden, er medarbejderne generelt positive omkring arbejdet med mentaliseringsindsatserne. De oplever blandt andet, at indsatserne har skabt et fælles sprog, at de selv er blevet mere mentaliserende over for børnene og de unge, og at børnene og de unge er positive omkring den nye tilgang.

Fakta om evalueringen

Den samlede evaluering består af fire rapporter, der hver går i dybden med henholdsvis resultatdokumentation, implementering, fidelitet og omkostningsvurdering af de to indsatser. Den primære rapport, som formidles her, er rapporten om resultatdokumentation. De resterende tre rapporter kan ses i bilag 1, 2 og 3 nederst på siden. 

Evalueringen er udarbejdet af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og VIA University College for Socialstyrelsen. Komitéen for Sundhedsoplysning og Center for Mentalisering er kompetenceudviklere på henholdsvis Robusthedsprogrammet og Mentaliseringsguiden. Der gøres opmærksom på, at Robusthedsprogrammet pr. 1. januar 2021 ikke længere er tilgængeligt. Komiteen for Sundhedsoplysning tilbyder det nye Mentaliseringsprogrammet, som tager afsæt i flere af kerneelementerne fra Robusthedsprogrammet. 

Evaluator tager et generelt forbehold overfor, at der er en række begrænsninger i data, bl.a. pga. frafald og uens implementering.


 
Hent publikationen