Psykisk vold mod børn i hjemmet – Et vidensgrundlag

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd2020

Rapporten redegør for fænomenet psykisk vold mod børn og beskriver denne volds omfang, risikofaktorer og konsekvenser. Der beskrives desuden en række virksomme indsatser til forebyggelse, opsporing og behandling. Rapporten hviler på et litteraturstudie.

Udgivelsen er baseret på et litteraturstudie om psykisk vold mod børn i hjemmet. Litteraturstudiet omfatter både børn, der udsættes for psykisk vold og børn, som overværer vold mod andre familiemedlemmer i hjemmet.

Rapporten fastslår, at der er solid viden om de vidtrækkende skadevirkninger ved at være udsat for børnemishandling, herunder psykisk vold, men at der stadig mangler praksisnær viden om, hvordan volden opspores og behandles. 

I rapporten gennemgås den nyeste forskning om emnet. Der fremhæves en række virksomme indsatser, der ikke er afprøvet i dansk kontekst, men som kan udgøre et grundlag for at arbejde med forebyggelse, opsporing og behandling på længere sigt.

Første del af rapporten – kapitlerne 2-5 – redegør for, hvad der forstås ved fænomenet psykisk vold og beskriver omfanget. Der redegøres også for risikofaktorer og konsekvenser.

Anden del af rapporten – kapitlerne 6-8 – afdækker virksomme indsatser til forebyggelse, opsporing og behandling af børn og unge, der enten selv er udsat for psykisk vold, eller som overværer vold i hjemmet.

Det afsluttende kapitel 9 drager konklusioner om den viden, som findes, men udpeger også områder, hvor der mangler viden, og hvor man med fordel kan sætte ind.

Rapporten er udarbejdet for Socialstyrelsen af VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Baggrunden for rapporten er bl.a., at Folketinget i 2019 vedtog en ny bestemmelse i straffeloven, der kriminaliserer psykisk vold i nære relationer.

Hent publikationen
 

Bilag til rapporten om psykisk vold

Ud over rapporten har VIVE også udarbejdet et kort hæfte, der beskriver rapportens hovedpointer: 

Psykisk vold mod børn i hjemmet