Kommunernes igangværende udvikling og omlægning af socialpsykiatrien

PwC2020

Rapporten er udarbejdet som en del af initiativet ’Partnerskab om strategisk udvikling og omlægning’ og redegør for kommunernes aktuelle arbejde med en strategisk og faglig omlægning af socialpsykiatrien mod øget recoveryorientering. Rapporten er resultatet af en landsdækkende kortlægning.

Rapporten er baseret på en breddeanalyse bestående af spørgeskemabesvarelser fra 84 af landets kommuner samt på en dybdeanalyse baseret på interviews i de 6 kommuner, der umiddelbart viste sig at være langt i omlægningen af socialpsykiatrien.

Kortlægningen af det socialpsykiatriske område beskriver kommunernes oplevelse af rammevilkår i socialpsykiatrien, herunder udvikling i antallet af borgere og udgifter på området.

Der gives videre dels en beskrivelse af den strategiske ramme, kommunerne har fastlagt og arbejder ud fra i form af strategi- og målarbejde, organisering, samarbejde mv. Og dels en beskrivelse af den faglige retning på det socialpsykiatriske område, herunder graden af vidensbasering, kompetenceudviklingsarbejdet, sagsbehandling, målrettede indsatser mv.

Afslutningsvis beskrives den faglige praksis i den socialpsykiatriske indsats, herunder anvendelse af metoder, redskaber og indsatser i praksis, borgervalgte mål og motivationsarbejdet.

Rapporten konkluderer, at kommunerne oplever, at området er svært at styre, ligesom de mangler redskaber. Mange kommuner har fokus på at udvikle den socialpsykiatriske indsats i en mere  recoveryorienteret retning. En række kommuner er nået langt i udviklingen af området, men alle oplever væsentlige udfordringer.

Udfordringerne relaterer sig især til systematisk forankring af en recoveryorienteret tilgang helt ude i den konkrete praksis, hvor der samarbejdes med borgeren. Derudover har kommunerne udfordringer med at skabe et gennemgående fokus på recovery, der kan ses i alle dele af organisationen.

Kortlægningen viser, at udviklingen af en recovery-orienteret organisation og faglig praksis tager tid, kræver vedholdenhed og forudsætter betydeligt fokus på at fremme den kultur og det mindset, der ligger i recovery-tilgangen.

Kapitel 1 i rapporten indeholder et kort resume samt indledning. Kapitel 2 beskriver rammevilkår i kommunerne, kapitel 3 beskriver kommunernes strategiske ramme, kapitel 4 beskriver kommunernes faglige retning, og kapitel 5 beskriver kommunernes faglige praksis.

Rapporten er udarbejdet for Socialstyrelsen af PwC. Rapporten er udarbejdet som en del af initiativet ’Styrket kvalitet i socialpsykiatrien’, der skal understøtte et kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien.


 
Hent publikationen