Omkostningsanalyse af ambulant rådgivning til personer udsat for vold i nære relationer

Socialstyrelsen2020

Socialstyrelsen har udarbejdet en omkostningsanalyse af Mødrehjælpens ambulante rådgivning til personer udsat for vold i nære relationer ”Ud af Voldens Skygge”. Analysen beskriver målgruppen af kvinder udsat for vold i nære relationer, og to omkostningsanalyser af ”Ud af Voldens Skygge” og af kvindekrisecentrene.

Denne analyse er en del af satspuljeinitiativet "Ambulante behandlingstilbud til personer udsat for vold i nære relationer" fra satspuljeaftalen for 2017. Projektet har til formål at styrke den ambulante rådgivning til personer udsat for vold i nære relationer. 

Mødrehjælpen har siden 2009 kørt projektet "Ud af Voldens Skygge", der tilbyder ambulante tilbud til mødre, der er udsat for vold i nære relationer. Satspuljeprojektet tager udgangspunkt i en videreførelse og udbredelse af "Ud af Voldens Skygge".

Om Ud af Voldens Skygge

"Ud af Voldens Skygge" er Mødrehjælpens rådgivnings- og behandlingstilbud til kvinder og børn, der har levet i et fysisk og/eller psykisk voldeligt parforhold. Tilbuddet er et korttidsterapeutisk forløb, hvor der arbejdes ud fra et psykotraumatologisk og tilknytningsmæssigt perspektiv.

Om omkostningsanalysen

Omkostningsanalysen består af 3 dele: 1) En målgruppeanalyse for voldsudsatte kvinder, 2) En omkostningsanalyse af "Ud af Voldens Skygge" og 3) En omkostningsanalyse af krisecenterophold.

Målgruppeanalysen er baseret på registerdata fra Mødrehjælpen og Danmarks Statistik. Der er anvendt data for perioden 2014-2016. Omkostningsanalysen af "Ud af Voldens Skygge" er baseret på oplysninger fra Mødrehjælpen om omkostningerne ved de enkelte elementer i et behandlingsforløb samt tre typiske behandlingsforløb. Omkostningsanalysen af krisecenterophold er baseret på oplysninger fra krisecentrenes årsregnskaber, de kommunale grundtakster oplyst på tilbudsportalen og Socialstyrelsens årsstatistik om kvinder og børn på krisecentre.

Analysen viser, at der er store forskelle på kvinder, der modtager Mødrehjælpens tilbud og kvinder, der modtager hjælp på et kvindekrisecenter. Særligt ses en forskel på uddannelse og forsørgelsesgrundlag: Kvinder i "Ud af Voldens Skygge" er højere uddannet og i højere grad i beskæftigelse end kvinder på krisecenter.

Analysen viser desuden, at omkostningen for et forløb i "Ud af Voldens Skygge" varierer ca. 59.700 kr. til ca. 99.900 kr., og omkostningen for et krisecenterophold er 66.400 kr. Omkostningerne for både "Ud af Voldens Skygge" og krisecenterophold varierer, afhængigt af indhold af og længde for forløbet/opholdet. 

Hent publikationen