Målgrupperne i socialpsykiatrien. Registeranalyse

PwC for Socialstyrelsen2020

I 2014 havde 388.950 danskere havde en psykiatrisk diagnose. I 2018 var antallet steget til 507.268 danskere. Dette er et af fundene i en registeranalyse af målgruppen af voksne med en psykiatrisk diagnose, som Socialstyrelsen har fået gennemført.

Registeranalysen er gennemført i 2020 som en del af initiativet ’Partnerskab om strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering’. Partnerskabsprojektet er igangsat af Socialstyrelsen under satspuljen for 2019-22. I registeranalysen, der er udgivet som rapport, sammenlignes data fra Danmarks Statistik for perioden 2014 til 2018. Den indsamlede viden skal medvirke til at kvalificere den udvikling, der sættes i gang i partnerskabsprojektet.

Registeranalysen viser, at der har været en vækst i antallet af voksne med en psykiatrisk diagnose fra 2014 til 2018 på ca. 30 %. Af målgruppeanalysen fremgår det desuden, at målgruppen afviger fra den øvrige befolkning blandt andet i forhold til,  hvor mange der har grundskolen som højeste uddannelsesniveau, hvor mange der lever alene, og hvor mange der modtager offentlig forsørgelse. Derudover beskrives målgruppen i forhold til fordeling på alder, køn, etnicitet, demografi med videre.

Rapporten er opdelt i en indledende del og en registerdatadel.
Del 1 består af en indledning og beskrivelse af baggrund og formål samt en beskrivelse af tilgang og metode for registeranalysen.
Del to gennemgår data fra analysen inden for følgende kategorier: Målgruppens omfang og udvikling over tid, køn, alder, civilstand, etnicitet, geografisk fordeling, komorbiditet, livsstilsygdomme, træk på sundhedssystemet, misbrug, kriminalitet, uddannelse, forsørgelsesgrundlag og indsatser efter serviceloven.

 


 
Hent publikationen