Kvalitet på botilbud – et litteraturstudie om kvalitet på botilbud for mennesker med psykiske vanskeligheder

VIVE2020

Studiet indkredser med udgangspunkt i ni forskellige temaer, hvad litteraturen beskriver som god kvalitet på socialpsykiatriske botilbud. Der tages afsæt i 22 udgivelser.

Formålet med litteraturstudiet er at indsamle og præsentere den aktuelt bedste viden om kvalitet på botilbud for mennesker med psykiske vanskeligheder. Litteraturstudiet har fokus på botilbud efter servicelovens § 107 om midlertidigt botilbud og § 108 om længerevarende botilbud, men vil også kunne give inspiration til arbejdet på andre områder.

Viden fra litteraturstudiet indgår i et samlet arbejde med at udarbejde et indsatskatalog for kvalitet på botilbud. Litteraturstudiet inddrager 22 publikationer, som er blevet valgt efter en større udvælgelsesproces.

I litteraturstudiet er der afsøgt litteratur, der fokuserer på udvalgte temaer i Socialtilsynets kvalitetsmodel. Derudover peger litteraturen på en række øvrige temaer, som har betydning for kvaliteten, og som aktuelt vægtes i det socialpsykiatriske arbejde. Litteraturstudiet afdækker kvalitet i forhold til følgende temaer:

  1. Rehabilitering og recovery
  2. Borgerperspektiv på kvalitet
  3. Inklusion og samfundsdeltagelse
  4. Uddannelse og beskæftigelse
  5. Metoder og faglige tilgange
  6. Sundhed og trivsel
  7. Organisation og ledelse
  8. Personalekompetencer
  9. Fysiske rammer

Studiet viser, at borgernes recovery er et tværgående tema for god kvalitet, og det beskrives, at borgernes vej til recovery både er en individuel og social proces, hvor mange forskellige faktorer og den specifikke kontekst spiller ind. Litteraturstudiet peger desuden på, at borgerne altid bør inddrages i arbejdet med at styrke kvaliteten på deres botilbud.

Gennemgående viser litteraturen, at mennesker, der bor på botilbud, vægter forhold som autonomi og medbestemmelse, individualiserede støttemuligheder, beskyttelse af personlig værdighed og privatliv, samt relationen til ansatte og andre beboere på botilbuddet. Fysiske rammer, tryghed, økonomiske og praktiske forhold samt muligheden for en meningsfuld hverdag har ligeledes betydning.

Litteraturstudiet er udarbejdet for Socialstyrelsen af VIVE som en del af initiativet ’Styrket kvalitet i socialpsykiatrien’. Initiativet har til formål at understøtte et kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien.

Hent publikationen