Faglig vejledning til socialtilsynet: Ekstern supervision og faglig sparring

Professionshøjskolen Absalon2020

Socialstyrelsens Auditfunktion har taget initiativ til at udarbejde en faglig vejledning om ekstern supervision og faglig sparring med henblik på at kvalificere socialtilsynenes kvalitetsvurdering af Indikator 8.b. i kvalitetsmodellen.
Vejledningen skal understøtte og kvalificere socialtilsynene i en ensartet og systematisk praksis på dette område.

Professionshøjskolen Absalon har udarbejdet den faglige vejledning for Socialstyrelsens Auditfunktion. Den faglige vejledning er udarbejdet i henhold til lov om socialtilsyn § 24. Vejledningen udgør et vejledende fagligt grundlag. Den faglige vejledning har ikke karakter af retlig vejledning i forhold til lov om socialtilsyn, da denne ydes af Ankestyrelsen.

Denne faglige vejledning er udarbejdet som opfølgning på Auditforløb 19.1, som havde fokus på kvalitetsmodellens tema om organisation og ledelse. Under temaet skal socialtilsynet jf. Indikator 8.b. bedømme, hvorvidt ”Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere” (Jf. Bekendtgørelse om socialtilsyn, bilag 1).

Den faglige vejledning formidler viden om de væsentligste indholdselementer i henholdsvis ekstern supervision og faglig sparring og kommer med eksempler på, hvordan den eksterne supervision og faglig sparring kan afspejle sig i praksis. Endvidere formidles tilsynsfaglige opmærksomheder, og der oplistes en række tilsynsfaglige inspirationsspørgsmål, som på baggrund af en konkret risikovurdering kan bidrage til en afdækning af, hvilke forhold der kan tillægges vægt i kvalitetsvurderingen af Indikator 8.b. Endelig indeholder vejledningen en ’Quick guide’ med en række forskellige eksempler på praksis, der illustrerer mulige kvalitetsforskelle for både supervision og sparring. Quickguiden kan bruges som et selvstændigt redskab i den tilsynsfaglige praksis. 

Hent publikationen