Udbredelsen af Housing First

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd2020

Housing First er en virksom tilgang på hjemløshedsområdet. Denne evalueringsrapport viser dog, at det er meget forskelligt, hvordan tilgangen er implementeret i kommunerne. Rapporten beskriver nogle vigtige forudsætninger for implementeringen af Housing First og giver inspiration til arbejdet i kommunerne.

Siden 2009 er der blevet arbejdet med Housing First-tilgangen på hjemløshedsområdet. Tilgangen er virksom både til at hjælpe borgere ud af hjemløshed og til at understøtte, at borgere fasholder en bolig på længere sigt.

Denne evaluering er gennemført af Rambøll og VIVE. Den er baseret på erfaringer fra 32 kommuner og enkelte boformer, som fra 2016 til 2019 sammen med Socialstyrelsen har arbejdet med Housing First-tilgangen.

Tilgangen, erfaringer og resultater fra tidligere evalueringer præsenteres kort i begyndelsen af rapporten. Derefter gøres status på implementeringen af tilgangen i evalueringsperioden, og de særligt centrale erfaringer beskrives. Helt overordnet viser evalueringen, at det er meget forskelligt, hvordan Housing First er implementeret i de kommuner, der har samarbejdet med Socialstyrelsen i perioden.

Evalueringsrapporten viser, at tre vigtige forudsætninger er opfyldt i kommuner med en stærk implementering af Housing First. Kommunerne bruger for det første den kommunale boliganvisning eller samarbejdsaftaler med de lokale boligorganisationer til systematisk at skaffe boliger til indsatsen. For det andet tilbyder kommunerne systematisk borgere i hjemløshed social støtte efter de evidensbaserede bostøttemetoder, som er et kerneelement i Housing First. For det tredje understøttes udførelsen af indsatsen i kommunerne af en stærk organisering og et velfungerende samarbejde med relevante aktører.

Rapporten viser også, at der i nogen kommuner kun er en delvis eller begrænset implementering af Housing First. Mange af disse kommuner mangler systematiske procedurer for at skaffe boliger til indsatsen. Derudover er der tilfælde, hvor bostøttemetoderne anvendes med en begrænset kapacitet i indsatsen. Endelig har flere af disse kommuner udfordringer med organiseringen og samarbejdet omkring indsatsen.

Til inspiration for det videre arbejde med Housing First indeholder evalueringsrapporten eksempler på, hvordan der kan arbejdes med at etablere procedurer for anskaffelsen af boliger til indsatsen. Der er også eksempler på kommuners vellykkede brug af bostøttemetoderne, og eksempler på hvordan organiseringen af indsatsen kan understøtte, at borgerne bliver tilbudt en boligløsning og får den sociale støtte, de har behov for. 

Hent publikationen