Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Socialstyrelsen2020

Socialstyrelsen har i november 2019 udsendt en landsdækkende central udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling. Socialstyrelsen er bekymret for, hvorvidt der er det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser til målgruppen.

Den centrale udmelding har til formål at sikre, at de nødvendige højt specialiserede indsatser og tilbud tilpasset målgruppens behov er til stede på nationalt plan og er tilgængelige for kommunerne.

Målgruppen for den centrale udmelding omfatter borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling. Anbringelse sker enten efter en domsafgørelse (domstype 1) eller efter en administrativ afgørelse, hvor borgere (dømt efter domstype 2) overføres til en sikret afdeling efter bestemmelse fra kommunen.

Borgere med udviklingshæmning og dom i sikrede afdelinger har behov for en højt specialiseret indsats, som understøtter et liv med meningsfuldhed og trivsel på trods af de særlige vilkår, som anbringelsen indebærer for borgeren. Indsatsen skal desuden modvirke tilbagefald til kriminalitet samt på længere sigt understøtte borgerens udvikling hen mod et liv uden kriminalitet.

Dialog om udbud og koordinering

Landets kommunalbestyrelser skal behandle den centrale udmelding ved at afrapportere på deres tilrettelæggelse og koordinering af tilbud og indsatser til målgruppen. Afrapporteringerne indsendes til Socialstyrelsen i efteråret 2020.

På baggrund af afrapporteringerne vil Socialstyrelsen gå i dialog med kommunalbestyrelserne om, hvorvidt der på nationalt plan er en tilstrækkelig koordination, der sikrer det fornødne udbud af højt specialiserede døgnbehandlingsindsatser til målgruppen.

Hent publikationen