Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Socialstyrelsen2020

Socialstyrelsen har i januar 2020 udsendt en landsdækkende central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Socialstyrelsen er bekymret for, om der er det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud og indsatser til målgruppen.

Den centrale udmelding har til formål at sikre, at de nødvendige højt specialiserede tilbud og indsatser til målgruppen er til stede på nationalt plan og er tilgængelige for kommunerne.

Målgruppen omfatter børn, unge og voksne med typisk eller atypisk anoreksi eller bulimi af sværhedsgraden 3, 4 og 5, jf. Sundhedsstyrelsens vejledende kriterier for behandlingsindsats ved anoreksi og bulimi, der – som følge af den svære spiseforstyrrelse og deraf følgende nedsatte funktionsevne – samtidig har et behov for højt specialiserede sociale rehabiliteringsindsatser.

Baggrund

Socialstyrelsen udsendte i 2015 en central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser, og kommunerne pegede i 2016 på, at de i 2014 og 2015 havde anvendt 16 højt specialiserede tilbud til borgere med svære spiseforstyrrelser, og at en række kommuner anvendte matrikelløse indsatser til målgruppen.

Socialstyrelsen konkluderede i marts 2018, at der var det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud, og at der var den fornødne koordination og planlægning på tværs af kommunerne. Dette billede har imidlertid ændret sig i forbindelse med styrelsens opfølgning på den centrale udmelding.

Opfølgningen har tilvejebragt et væsentligt anderledes grundlag for at vurdere tilbudsstrukturen end det, der gjorde sig gældende for vurderingen i 2018. Det har i januar 2020 givet anledning til bekymring i Socialstyrelsen for specialiseringsniveauet i kommunernes matrikelløse indsatser og for, at der er tale om en smallere og forskelligartet tilbudsstruktur.

Dialog om udbud og koordination

Landets kommuner skal behandle den centrale udmelding ved at afrapportere deres tilrettelæggelse og koordinering af tilbud og indsatser til borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringerne bliver indsendt til Socialstyrelsen i efteråret 2020.

På baggrund af afrapporteringerne vil Socialstyrelsen gå i dialog med kommuner og regioner om, hvorvidt der på nationalt plan er en tilstrækkelig koordination om de højt specialiserede tilbud og indsatser, som målgruppen har behov for.

Hent publikationen