Beskrivelse af Siammartoq ud fra redskabet Lovende Praksis

Socialstyrelsen2020

Siammartoq er en frivilliguddannelse målrettet unge grønlændere i Danmark, som er udviklet af Grønlandske Børn. Beskrivelsen bygger på redskabet ’lovende praksis’.

Beskrivelsen af Siammartoq ud fra lovende praksis skal bidrage til at udbrede erfaringer og formidle viden om praksis og metoder på området for socialt udsatte grønlændere i Danmark. Udgivelsen retter sig særligt mod kommuner og private aktører på området.

Siammartoq – en frivilliguddannelse for unge grønlændere i Danmark

Siammartoq er grønlandsk og betyder ’det, der breder sig’. Siammartoq er en frivilliguddannelse, der er forankret i den almennyttige forening Grønlandske Børn. Uddannelsesforløbene varer to år, og tilbuddet retter sig mod grønlandske unge i Danmark mellem 18 og 25 år, som stadig er, eller tidligere har været, i en udsat position. Formålet er, at de unge udvikler deres evner til at indgå i forpligtende, meningsfulde fællesskaber som aktive, deltagende medborgere med et klart blik for eget værd og betydning for andre mennesker.

Beskrivelsen er lavet på baggrund af interviews med Grønlandske Børn forud for udgivelsen, og giver derfor et øjebliksbillede af praksis, på tidspunktet for interviewene. Grønlandske Børn arbejder løbende med at udvikle deres praksis.

Siammartoq og Grønlandske Børn (Grønlandske Børn)

Udbredelse af erfaringer med lovende praksis målrettet udsatte grønlændere i Danmark

Som en del af Fortsættelsen og udbredelse af Strategien for udsatte grønlændere i Danmark (Satspuljeaftalen 2017 – 2020) yder Socialstyrelsen processtøtte og udarbejder beskrivelser af praksis i civilsamfundsorganisationer på området for socialt udsatte grønlændere i Danmark.

Beskrivelsen af Siammartoq ud fra lovende praksis er én ud af flere praksisbeskrivelser, der udgives i 2020. Praksisbeskrivelserne har fokus på at beskrive aspekter ved praksis, som bidrager til, at praksis med god sandsynlighed skaber udvikling og velfærd for borgeren. I beskrivelsen af Siammartoq vurderes det ikke, hvorvidt praksis er lovende eller ej.

Beskrivelsen af Siammartoq er udarbejdet af Socialstyrelsen på baggrund af interviews med Grønlandske Børn i perioden 2017 – 2019, en egenvurdering af praksis foretaget af medarbejderne i Siammartoq ud fra måleredskabet i lovende praksis og skriftligt materiale om praksis. Den samlede praksisbeskrivelse er udarbejdet i løbende dialog med Grønlandske Børn.

Lovende praksis på det specialiserede socialområde

Lovende praksis er et begreb, der dækker over sociale indsatser, som ikke har en dokumenteret effekt, men som alligevel har en særlig god sandsynlighed for at skabe udvikling og velfærd for borgerne. Lovende praksis består af en typologi for, hvad der kendetegner disse lovende praksisser, som består af 11 elementer. Alle de 11 elementer er konkretiseret i et måleredskab, der har form af et spørgeskema, og som kan bruges til at lave en kvantitativ vurdering af praksis.

Kort om lovende praksis


 
Hent publikationen