Analyse af VISOs hyppigst forekommende målgrupper

Socialstyrelsen2020

Analysen belyser problemstillinger hos de børn, unge og voksne med autisme, udviklingshæmning mv., som har indgået i et rådgivningsforløb med VISO, og sammenligner dem med børn, unge og voksne, som er registreret med en tilsvarende diagnose i Landspatientregistret.

Socialstyrelsen har udarbejdet en analyse af udviklingen i, hvilke kommuner VISO rådgiver og hvilke problemstillinger, som optræder hyppigst i rådgivningsforløbene.

Kommunerne henvender sig oftest til VISO i meget tunge og komplekse sager om borgere med autisme, udviklingshæmning, udadreagerende adfærd, angst, opmærksomhedsforstyrrelser eller ADHD. 

Analysen viser, at VISO rådgiver i overensstemmelse med sit formål og er til stede i hele landet. Rådgivningens fokus har ændret sig lidt fra 2011 til 2018, idet kommunerne tidligere primært efterspurgte viden om en specifik målgruppe, mens de i dag oftere efterspørger viden om effektfulde metoder og indsatser.

Analysen viser blandt andet, at de børn og unge, som VISO rådgiver omkring angst, har mere komplicerede problemstillinger end øvrige børn og unge diagnosticeret med angst. De har således flere ambulante besøg i psykiatrien, flere af dem modtager forebyggende foranstaltninger og specialundervisning og flere er anbragt uden for hjemmet.

Når VISO rådgiver omkring voksne med komplicerede problemstillinger, er der særligt tale om voksne med angst, som i høj grad modtager førtidspension eller kontanthjælp samt handicapydelser. Der er også tale om flere indlæggelser og ambulante besøg i psykiatrien sammenlignet med øvrige voksne diagnosticeret med angst.

Analysen viser for alle fem målgrupper, at kommunerne især trækker på VISO i de sager, hvor borgerne har problemer med en særlig høj kompleksitet.

Hent publikationen