Omkostningsvurdering af Den Korte Snor

Socialstyrelsen2019

Omkostningsvurderingen viser de forventede omkostninger ved opstart og drift af Den Korte Snor. Beregningen er foretaget i Socialstyrelsens omkostningsmodel og kan bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Den Korte Snor ved brug af Socialstyrelsens omkostningsmodel. Omkostningsvurderingen bidrager med viden om, hvor meget en kommune kan forvente, at Den Korte Snor vil komme til at koste at opstarte og drifte. Omkostningsvurderingen kan desuden bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Om Den Korte Snor

Den Korte Snor er et af Københavns Kommunes tilbud til børn og unge mellem 10 og 17 år, der er involveret i truende eller uroskabende adfærd og relaterede kriminelle aktiviteter. Gennem kontaktpersonsarbejde, familiesamtaler, aktiviteter og hjælp til et godt skoletilbud, arbejdes der på at støtte de unge og deres familier til at genvinde styringen over deres liv.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på oplysninger fra indsatsbeskrivelse og effektrapport fra Københavns Kommune, Socialstyrelsen og dens interne fagpersoner, Vidensportalen samt Center for Economic and Business Research.

Omkostningsvurderingen tager udgangspunkt i et scenarie for Københavns Kommunes drift af Den Korte Snor i 5 år. I Københavns Kommune er der oprettet en central enhed og fem decentrale enheder. Den centrale enhed består af én leder, to psykologer, én skolekoordinator, én familieaktivitetskoordinator samt administrativ understøttelse. De decentrale enheder består af teams af én sagsbehandler og to kontaktpersoner. Der etableres otte teams og hvert team kan varetage ti forløb pr. år. Forløbet er fleksibelt og individuelt tilrettelagt, og gennemførelsesraten antages at være 100 pct.

Resultaterne af omkostningsvurderingen af Den Korte Snor viser, at de samlede omkostninger ved indsatsen ud fra det specificerede scenarie er ca. 77 mio. kr., imens omkostningerne pr. deltager er ca. 215.000 kr. Omkostningerne fordeler sig med 77 pct. til drift af de decentrale enheder, og 19 pct. forbruges af den centrale enhed. De resterende 4 pct. går til øvrige omkostninger forbundet med familieaktiviteter og aktivitetsmidler til kontaktpersonen.

Følsomhedsanalyser viser, at omkostningerne pr. gennemførte deltager varierer fra ca. 156.000 kr. til 354.000 kr. afhængigt af, om et team varetager henholdsvis 14 eller 6 forløb om året.


 
Hent publikationen