Evaluering af fire initiativer fra plejefamiliepakken 2015

Deloitte2019

Evalueringen samler op på resultaterne af fire delinitiativer under plejefamiliepakken fra satspuljeaftalen for 2015. Det drejer sig om initiativerne om det kommunale netværk på plejefamilieområdet, håndbog for det gode anbringelsesforløb i plejefamilie, udbredelse af netværksinddragende metoder, herunder familierådslagning, og udbredelse af god praksis for vederlag på plejefamilieområdet.

I satspuljeaftalen for 2015 blev der afsat i alt 80,7 mio. kr. fra perioden 2015-2018 til en målrettet indsats, der skulle understøtte og styrke plejefamilieområdet. Den samlede plejefamiliepakke bestod af en kombination af lovgivningsforslag og fire delinitiativer, der tilsammen skulle understøtte stabilitet i anbringelsesforløbene, styrke plejefamiliernes rammebetingelser og understøtte brugen af netværks-plejefamilier. 

Evalueringen følger op på resultaterne af de fire delinitiativer:

  • Det kommunale netværk på familieplejeområdet 2015-18
  • Håndbog for det gode anbringelsesforløb
  • Udbredelsen af netværksinddragende metoder
  • Guide til vederlag

De overordnede evalueringsresultater viser, at kommunerne på forskellig vis har haft positivt udbytte af initiativerne. Samtidig viser den, at der fortsat er behov for at understøtte kommunernes udvikling af plejefamilieområdet. 

Der er taget afsæt i en survey-undersøgelse samt evalueringsdrøftelser blandt de 86 deltagende kommuner i det kommunale netværk på plejefamilieområdet 2015-18. Der er desuden afholdt kvalitative interviews med ledere på plejefamilieområdet, familieplejekonsulenter og myndighedsrådgivere.

Evalueringens resultater skal anvendes i tilrettelæggelsen af fremtidige initiativer på området, herunder revisionen af håndbogen for det gode anbringelsesforløb og det nye kommunale netværk på familieplejeområdet 2019-21.

Evalueringen er udarbejdet af Deloitte for Socialstyrelsen. 


 
Hent publikationen