Evaluering af skolerettede og skoleunderstøttende indsatser i projekt ”Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen”

Aarhus Universitet, TrygFondens Børneforskningscenter2019

Projektet Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen har til formål at forbedre det faglige niveau i dansk og matematik hos udsatte børn og børn med lav socioøkonomisk baggrund. Projektet består af to skolerettede og to skoleunderstøttende indsatser. Denne udgivelse består i en evaluering af de fire indsatser. Bemærk det praksisrettede resume, der ligger som selvstændigt bilag.

De to skolerettede indsatser foregår i undervisningen og er målrettet skoler, hvor mindst fem elever i klassen har forældre med grundskole eller gymnasial uddannelse som højest fuldførte uddannelse. De to skoleunderstøttende indsatser i hjemmet er målrettet børn som enten er anbragt eller modtager en forebyggende foranstaltning i hjemmet. De skoleunderstøttende indsatser er også afprøvet blandt fagligt udfordrede børn.

De to skolerettede indsatser er Struktureret elevsamarbejde på tværs af årgange og Supplerende faglig støtte fra studerende, mens de to skoleunderstøttende indsatser er Makkerlæsning og Klub Penalhus.

Evalueringen indikerer, at de skolerettede indsatser ikke har effekt på elevernes faglige kompetencer målt ved de nationale test. Derudover har indsatserne vist få, men midlertidige effekter på visse aspekter af elevernes trivsel.

De skoleunderstøttende indsatser har visse effekter i forhold til børnenes evner i læsning. Derudover har evalueringen af indsatserne vist flere positive effekter på børnenes trivsel. Nogle af børnene er samtidig blevet gladere for at gå i skole, og flere makkerlæsere fortæller, at de har oplevet en bedre læseevne og øget selvtillid hos børnene.

Evalueringen er udført ved hjælp af et lodtrækningsforsøg og hviler på både kvantitative og kvalitative data. I evalueringen tages der visse forbehold for resultaterne, bl.a. fordi datamængden er begrænset pga. rekrutterings- og frafaldsproblemer, og fordi der har været udfordringer i implementeringen af indsatserne. Der gøres i evalueringen også opmærksom på, at de deltagende 5. klasseelever i læsning og matematik er testet på et niveau over deres klassetrin.

Projektet "Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen" er satspuljefinansieret og blev igangsat i 2015. Det har været drevet i et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Evalueringen er gennemført af Trygfondens Børneforskningscenter i samarbejde med Rambøll Management Consulting og VIA University College.

Samtidig med denne udgave af evalueringen udgives en version, der er særligt målrettet den kommunale praksis. Dette praksisrettede resumé ligger som selvstændigt bilag.


 
Hent publikationen

 

Praksisrettet resumé af evalueringen af projekt "Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen"