Den Danske Børnehusmodel. Faglige beskrivelser af indsatserne i de danske børnehuse

Socialstyrelsen2019

De danske børnehuse udgør rammen for det tværsektorielle samarbejde i sager om overgreb. Publikationen beskriver børnehusenes fælles faglige procedurer og arbejdsgange, når et barn udredes. Afsættet er de lovgivningsmæssige rammer.

Landets fem børnehuse, ét i hver region, danner en organisatorisk og fysisk ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem de involverede myndigheder i sager, hvor der er mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge. Formålet med børnehusene er, at barnet modtager en kvalificeret og skånsom udredning i børnevenlige rammer. Børnehusene understøttes af Socialstyrelsen, der bl.a. yder faglig bistand og udarbejder en årlig statistik om brugen af børnehusene.

Baggrunden for de danske børnehuses særlige profil er Folketingets ønske om, at de danske børnehuse drives som ensartede tilbud, så det enkelte barn sikres en koordineret indsats af høj kvalitet, uanset hvor i landet barnet bor.

Beskrivelserne skal fungere som et fælles arbejdsgrundlag for alle børnehusene og deres samarbejdspartnere og dermed sikre ensartetheden på tværs af landet og understøtte den faglige kvalitet af indsatsen.

Udgivelsen giver en detaljeret beskrivelse af forløbet i børnehuset og redegør desuden for rammerne for børnehusenes virke og forløbet før og efter børnehuset. Publikationen indeholder en beskrivelse af børnehusets, politiets, sygehusvæsenets og de retsmedicinske institutters indsats, når et barn udredes i børnehuset. Der er også en beskrivelse af børnehusenes øvrige aktiviteter og forskellige redskaber til tests og screening, som anvendes i børnehusets udredning.

Publikationen er udarbejdet af Socialstyrelsen i samarbejde med børnehusene og deres samarbejdspartnere fra politi, sygehusvæsen, retsmedicinske institutter, kommuner og driftskommuner. Socialstyrelsen har endvidere via observationer og interviews med ledere og medarbejdere fra kommuner, politi, sygehusvæsen og retsmedicinske institutter foretaget en landsdækkende afdækning af børnehusenes praksis.

Målgruppen for udgivelsen er børnehusene selv og deres samarbejdspartnere samt personer med interesse i den danske børnehusmodel nationalt som internationalt.


 
Hent publikationen