Analyse af indsatsen til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barn -og ungdommen

PricewaterhouseCoopers (PwC)2019

Analysen afdækker indsatsen i kommuner, regioner og i de tre Centre for Seksuelt Misbrugte (CSM’erne) og opstiller scenarier for en fremtidig organisering og forankring af senfølgeområdet.

Analysen viser, at indsatsen til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb primært varetages af regioner og CSM’erne. Der eksisterer i dag en række centrale udfordringer på området, som bl.a. omhandler lange ventelister, tilfældige, fragmenterede og geografisk skæve indsatser præget af manglende helhedsorientering og tilsyn.

Karakteristika hos personer, der har modtaget behandling for senfølger

Hovedparten af dem, der har modtaget behandling for senfølger, er kvinder, etniske danskere og singler. Gennemsnitsalderen er midt i trediverne, og en tredjedel er forældre. Mindre end en tredjedel er i arbejde, 20 procent er under uddannelse, og resten er arbejdsløse eller uden for arbejdsmarkedet. Godt havdelen har gennemført en ungdomsuddannelse.

Målgruppen har været udsat for mange forskellige slags overgreb, og de senfølger, som de lider under, varierer mellem forskellige grader af fysiske, psykiske og sociale problemer. Langt over halvdelen har dog betydelige og sammensatte psykiske lidelser, som viser sig ved to eller flere diagnoser.

Vigtige kompetencer i arbejdet med voksne med senfølger efter seksuelle overgreb

Som følge af den komplekse sammensætning af problematikker, der typisk kendetegner voksne med senfølger, kræver arbejdet med målgruppen en bred vifte af kompetencer inden for henholdsvis opsporing, behandling, rådgivning og frivillig indsats. Interessenter og eksperter på området peger på, at viden om, hvad senfølger er, og redskaber til opsporing af borgere med senfølger udgør særligt vigtige kompetencer i arbejdet med målgruppen.

Scenarier for en fremtidig organisering af indsatsen på senfølgeområdet

For at kvalificere senfølgeområdet peger analysen på, at der er behov for at udvikle en sammenhængende behandlingsvifte med en systematisk organisering af forløb målrettet bestemte segmenter i målgruppen.

Desuden afdækker analysen tre scenarier for, hvordan indsatsen på senfølgeområdet kan organiseres fremover for at løse de eksisterende udfordringer. Det beskrives, hvordan scenarierne konkret kan forankres og fordele og ulemper, der knytter sig til hver model, identificeres.

Metodisk grundlag for analysen af indsatsen til voksne med senfølger

Analysen bygger på interviews med CSM’erne, nøglepersoner i regionerne samt spørgeskemaanalyse til samtlige kommuner for at kortlæge deres indsatser. Desuden har relevante eksperter og interessenter på området deltaget i interviews og en spørgeskemaundersøgelse for at afdække de centrale kompetencer i arbejdet med målgruppen. Endelig er der foretaget en registeranalyse af målgruppens karakteristika og effekten af behandlingen i CSM’erne og en tidligere psykologordning under Socialstyrelsen.

Analysen er udarbejdet af PricewaterhouseCoopers (PwC) for Socialstyrelsen.


 
Hent publikationen