Slutevaluering af Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud

Oxford Research2018

Evalueringen beskriver resultaterne af afprøvningen af de to redskaber 'Mestringsskema' og 'Bröset Violence Checklist' (BVC), der har været anvendt på en række sociale tilbud for at forebygge voldsomme episoder.

Udgivelsen er en slutevaluering af projektet ’Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud’.
Formålet med indsatsen har været at understøtte, at beboere og medarbejdere kan føle sig trygge og blive bedre til at forebygge og håndtere voldelig adfærd.  
Indsatsen har været gennemført på et forsorgshjem og ni botilbud, heraf ét særforanstaltningstilbud.

I projektet er afprøvet to redskaber, der skal bidrage til en styrket, systematisk tilgang til risikovurdering og dialog om trivsel, vold og magtanvendelse: 

  • Mestringsskema er  oprindeligt udviklet i Region Nordjylland som et samarbejds- og dialogredskab. 
  • Bröset Violence Checklist (BVC) er et screeningsredskab, som personalet kan bruge til at vurdere, hvorvidt der inden for de kommende 24 timer er risiko for voldelig adfærd fra en borgers side, og dermed om der er behov for en forebyggende indsats.

Slutevalueringen beskriver blandt andet projektet og dets forandringsteori, hovedresultaterne af indsatsen og implementeringen.

På tværs af botilbuddene (særforanstaltningen undtaget) ses et fald i antallet af voldsepisoder på i alt 24 procentpoint. Mestringsniveauet blandt borgerne ligger gennemsnitligt højere, efter at indsatsen er blevet implementeret.

Den kvalitative del af evalueringen påviser desuden en række positive erfaringer med metoderne hos medarbejderne, herunder udviklingen af en fælles tilgang og systematik.
Det psykiske arbejdsmiljø vurderes som stabilt fra start til slut i projektet, ligesom personalets handlekompetencer er uændrede.

Tilbuddene hører under København, Ishøj, Odense, Svendborg og Esbjerg kommuner. Borgerne har primært psykiske lidelser eller kognitive funktionsnedsættelser. Flere har dertil misbrug eller særlige sociale problemer.

Evalueringen er foretaget for Socialstyrelsen af Oxford Research og bygger på både kvantitative og kvalitative data.

I bilag redegøres for de to redskaber samt for en effektmåling og en omkostningsanalyse. Effektmålingen har ikke kunnet påvise signifikante resultater. Det konkluderes dog, at data ikke har været tilstrækkelige til at tilvejebringe en pålidelig effektanalyse. Omkostningsanalysen er gennemført af revisionsfirmaet PwC.

Projektet er afviklet i perioden 2015 - 2018.


 
Hent publikationen