Opfølgning på den nationale koordinationsstruktur

Socialstyrelsen2018

Socialstyrelsen har udarbejdet en rapport om den nationale koordinationsstruktur, der beskriver strukturens fire hovedspor og Socialstyrelsens arbejde med disse.

Det blev som led i ”Aftale om en kvalificeret indsats for særlige grupper” fra november 2013 besluttet, at der skulle følges op på den nationale koordinationsstruktur. Socialstyrelsen har udarbejdet en rapport, der beskriver strukturens fire hovedspor:

  • Dialog- og samarbejdsstrukturen bidrager med en kommunal vinkel, et bor-gerperspektiv og en faglig rådgivning til Socialstyrelsens varetagelse af opgaverne på området.
  • Overvågningsfunktionen bidrager til gradvist at skabe et nationalt overblik over de målgrupper, der har behov for højt specialiserede indsatser, samt de tilbud og vidensmiljøer, der findes til dem.
  • Forløbsbeskrivelsernes anbefalinger bidrager med sine vejledende anbefalin-ger til kommunerne til at understøtte, at borgerne i de omfattede målgrupper får en indsats baseret på aktuelt bedste viden på et område.
  • De centrale udmeldinger skal sikre, at der er det fornødne udbud af højt spe-cialiserede tilbud og indsatser til en given målgruppe og den fornødne koordination og planlægning på tværs af kommuner i en eller flere regioner.
Opfølgningen på den nationale koordinationsstruktur er en del af den politiske aftale, idet aftaleparterne ønskede, at der blev foretaget en opfølgning tre år efter den første centrale udmelding i november 2014.
 

Etablering af den nationale koordinationsstruktur

Evalueringen af kommunalreformen fra marts 2013 viste et behov for øget national overvågning og et koordinationsbehov på tværs af kommuner og regioner i forhold til at understøtte det nødvendige udbud af tilbud og indsatser på de mest specialiserede områder med små eller særligt komplekse målgrupper.

I forlængelse heraf indgik alle Folketingets partier i november 2013 ”Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov”, der blandt andet indebar etableringen af den nationale koordinationsstruktur.

Koordinationsstrukturen blev forankret i Socialstyrelsen med henblik på at give staten en væsentlig rolle i at sikre, at der ikke sker en uhensigtsmæssig afspecialisering på det mest specialiserede socialområde og på området for den mest specialiserede specialundervisning.


 
Hent publikationen