Omkostningsvurdering af processuelle netværksmøder

Socialstyrelsen2018

Omkostningsvurderingen viser de forventede omkostninger ved opstart og drift af processuelle netværksmøder. Beregningen er foretaget i Socialstyrelsens omkostningsmodel og kan bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen processuelle netværksmøder (PN) ved brug af Socialstyrelsens omkostningsmodel.

Omkostningsvurderingen bidrager med viden om, hvor meget en kommune kan forvente, at PN vil komme til at koste at opstarte og drifte. Omkostningsvurderingen kan desuden bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Processuelle netværksmøder er en kriminalitetsforebyggende indsats, der er udviklet af DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur, med henblik på at forebygge sociale problemer, vold og kriminalitet hos børn og unge i alderen 7-13 år, som vokser op i traumatiserede flygtningefamilier. I dag anvendes metoden også til andre udsatte børn og unge i sårbare familier, der har komplekse problemer og samarbejdsvanskeligheder med myndighederne.

Omkostningsvurderingen bygger på oplysninger fra Socialstyrelsens omkostningsvurdering af PN fra 2015. Interne fagpersoner i Socialstyrelsen og organisationen DIGNITY har bistået med supplerende oplysninger, således at omkostningsvurderingen og de antagelser der gøres, ligner nuværende forhold i kommunerne.

Omkostningsvurderingen bygger på et scenarie om, at en kommune igangsætter PN og drifter det i 5 år. Det antages, at der etableres 5 teams som består af én mødeleder, én sagsbehandler og én tolk. Yderligere etableres der et netværk af 9 fagpersoner omkring familien, som også deltager i møderne.

Resultaterne af omkostningsvurderingen af PN viser, at de samlede omkostninger ved indsatsen, ud fra det specificerede scenarie, er ca. 3,5 mio. kr., imens omkostningerne pr. gennemførte familie er ca. 76.000 kr. Omkostningerne fordeler sig med 87 pct. til drift af indsatsen, som består af lønninger af teamet og de 9 fagpersoner. Følsomhedsanalyser viser, at omkostningerne pr. gennemførte familie kan variere fra ca. 63.000 kr. til ca. 89.000 kr.


 
Hent publikationen