Omkostningsvurdering af De Utrolige År småbørn

Socialstyrelsen2018

Omkostningsvurderingen viser de forventede omkostninger ved opstart og drift af De Utrolige År Småbørn (DUÅ-S). Beregningen er foretaget i Socialstyrelsens omkostningsmodel og kan bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen De Utrolige År Småbørn (DUÅ-S) ved brug af Socialstyrelsens omkostningsmodel.

Omkostningsvurderingen bidrager med viden om, hvor meget en kommune kan forvente, at DUÅ-S vil komme til at koste at opstarte og drifte. Omkostningsvurderingen kan desuden bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

DUÅ-S er et kursusforløb for forældre med 1-3-årige børn. Kursusforløbet kan bruges forebyggende eller behandlende for familier med en begyndende negativ udvikling, hvor der er behov for at genoprette et positivt samspil og styrke tilknytningen mellem barn og forældre, samt understøtte barnets udvikling.

Omkostningsvurderingen bygger på oplysninger fra VIVE, som i 2018 evaluerede Socialstyrelsens program ”Tidlig Indsats – Livslang Effekt”, hvilket DUÅ-S er en del af. Derudover bruges der oplysninger fra Vidensportalen samt information om uddannelsen til at varetage DUÅ-S.

Omkostningsvurderingen bygger på et scenarie om, at en kommune igangsætter DUÅ-S ved at etablere teams bestående at to gruppeledere. Kommunen antages at drifte DUÅ-S i 5 år, med en gennemførelsesrate på 80 pct.

Resultaterne af omkostningsvurderingen af DUÅ-S viser, at de samlede omkostninger ved indsatsen, ud fra det specificerede scenarie, er ca. 1,9 mio. kr., imens omkostningerne pr. gennemførte familie er ca. 25.000 kr. Følsomhedsanalyser viser, at omkostningerne pr. gennemførte familie kan variere fra ca. 18.000 kr. til ca. 28.000 kr., afhængigt af antal deltagere pr. forløb samt gruppeledernes lønniveau. Omkostningerne fordeler sig på ca. 72 pct. til drift af indsatsen og ca. 27 pct. til uddannelse og certificering af gruppeledere. Der kan i nogle kommuner være et mindre ressourceforbrug til forberedelse og ledelsesopgaver.


 
Hent publikationen