Omkostningsvurdering af Cool Kids/Chilled gruppeforløb

Socialstyrelsen2018

Omkostningsvurderingen viser de forventede omkostninger til opstart og drift Cool Kids/Chilled. Beregningen er foretaget i Socialstyrelsens omkostningsmodel og kan bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Cool Kids/Chilled ved brug af Socialstyrelsens omkostningsmodel. Omkostningsvurderingen bidrager med viden om, hvor meget en kommune kan forvente, at Cool Kids vil komme til at koste at opstarte og drifte. Omkostningsvurderingen kan desuden bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM). Programmerne Cool Kids og Chilled er tilpasset forskellige målgrupper, men indeholder ellers samme kernekomponenter, og behandles derfor under ét i nærværende omkostningsvurdering.

Cool Kids er et manualbaseret behandlingsprogram for børn i alderen 7-12 år som lider af angst som primær diagnose. Der er desuden udviklet en særskilt version af Cool Kids-programmet, kaldet Chilled, som er målrettet unge i alderen 13-17 år, der ligeledes har angst som primær diagnose. Behandlingsforløbet er baseret på kognitiv adfærdsterapi i grupper, hvor barnet/den unge deltager sammen med forældre og lærer hvordan de bedre håndtere barnets/den unges angst.

Omkostningsvurderingen bygger på et scenarie, hvor en kommune igangsætter Cool Kids/Chilled og drifter det i 5 år. Datagrundlaget for scenariet bygger på oplysninger fra Vidensportalen, interne fagpersoner i Socialstyrelsen samt Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge (CEBU).

Omkostningsvurderingen af Cool Kids/Chilled viser, at den samlede omkostning forbundet med drift i 5 år ligger på ca. 863.000 kr. Den samlede omkostning pr. deltager beløber sig til ca. 11.500 kr. Andelen der går til lønninger og generel drift ligger på ca. 87 pct., hvor de resterende 13 pct. går til uddannelse af behandlere.  En følsomhedsanalyse viser, at omkostningerne kan variere fra ca. 17.100 kr. til ca. 8.700 kr. ved henholdsvis 4 og 8 deltagere i gruppeforløbet.


 
Hent publikationen