KRAP til voksne med udviklingshæmning på længerevarende botilbud

Socialstyrelsen2018

KRAP står for Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik og er en socialpædagogisk tilgang. Udgivelsen er en evaluering af KRAP i forbindelse med en afprøvning på botilbud for voksne med udviklingshæmning.

Evalueringsrapporten beskriver resultaterne af en afprøvning af KRAP - Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende og Pædagogik.

KRAP er en socialpædagogisk tilgang, der kan bruges til mange målgrupper. I forbindelse med afprøvningen er der udviklet en egentlig metode, som er målrettet voksne, der har udviklingshæmning og bor på et længerevarende botilbud. 

Evalueringen beskriver resultaterne i forhold til borgernes udvikling og viser bl.a., at de borgere, der har modtaget indsatsen, i højere grad end kontrolgruppen fastholder deres praktiske færdigheder i hjemmet. Det er her en vigtig forudsætning, at metoden bruges systematisk.

Evalueringen viser desuden, at medarbejderne oplever mindre problemskabende adfærd og færre konflikter.

Rapporten beskriver også medarbejdernes udbytte af den kompetenceudviklingen, der har fundet sted, og graden af loyalitet overfor metoden. Videre redegøres der for de organisatoriske forandringer og de økonomiske omkostninger ved at implementere KRAP.

Evalueringens konklusion kan læses i starten af rapporten.

PsykologCentret har undervist i, stået for supervision og har bistået med udarbejdelsen af de 3 materialer om metoden KRAP. Evalueringen er fortaget af Rambøll for Socialstyrelsen.


 
Hent publikationen