Implementering af FFT i Danmark

VIVE2018

Udgivelsen er en rapport om implementeringen af FFT og opsummerer en række erfaringer og anbefalinger, baseret på en afprøvning i Danmark. Rapporten bygger på resultaterne af en større evaluering af FFT.

Funktionel familieterapi (FFT) er et evidensbaseret familieterapeutisk program, som kan tilbydes familier med unge i alderen 11-18 år, hvor der fx er konflikter mellem forældre og den unge, eller der opleves forskellige adfærdsproblemer hos den unge. Målet med FFT-behandlingen er at ændre familiens adfærdsmønstre, relationer og kommunikation.

Implementeringsrapporten beskriver de erfaringer, der er gjort i ti kommuner og én organisation med at afprøve FFT i regi af Forebyggelsespakken Tidlig Indsats – Livslang Effekt. Udgivelsen henvender sig både til kommuner og organisationer, som arbejder med FFT samt til andre, som overvejer at implementere FFT.

Rapporten opsummerer en række erfaringer og anbefalinger til den gode implementeringsproces af FFT. Anbefalingerne bygger på resultaterne af en større evaluering af FFT i Danmark gennemført i 2015-2017 som er udarbejdet af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd på opdrag af Socialstyrelsen.

Implementeringsevalueringen belyser forskellige aktørers perspektiver på implementering af FFT og afdækker de udfordringer og løsninger, der melder sig på forskellige tidspunkter i implementeringsprocessen.

Erfaringerne med implementering af FFT i Danmark peger på, at metoden har stor relevans i en dansk kom­munal kontekst, og at det har en god effekt for familier med unge, der udviser adfærdsproblemer.

Erfaringerne viser også, at FFT er et program, det tager tid at im­plementere. Det hænger bl.a. sammen med, at metoden skal tilpasses den nye kontekst, at organisationen skal forberedes, og at erfaring og metodefidelitet skal opbygges. Samtidig kan fx IT-systemet, visitationsproceduren og udskiftning i teamet være udfordringer, som skal håndteres løbende gennem processen.

Rapporten er udarbejdet af VIVE for Socialstyrelsen.


 
Hent publikationen