Forebyggende indsatser til unge i psykisk mistrivsel. En vidensoversigt

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd2018

Mange unge viser tegn på psykisk mistrivsel, som eksempelvis ensomhed eller stress. Denne vidensoversigt præsenterer 17 studier, som viser positive effekter blandt unge med psykisk mistrivsel. VIVE, der har udarbejdet vidensoversigten, peger på behovet for yderligere dokumentation. Vidensoversigten er udarbejdet som led i i Socialstyrelsens strategi for udvikling af sociale indsatser.

Flere undersøgelser peger på, at et stigende antal unge oplever symptomer på psykisk mistrivsel. Psykisk mistrivsel kan – uden at der er tale om en diagnose - ytre sig ved forskellige indadrettede symptomer som for eksempel lav livstilfredshed, psykiske og psykosomatiske symptomer, oplevet stress, ensomhed, selvskadende adfærd eller søvnproblemer. 
Psykisk mistrivsel blandt unge kan øge risikoen for, at der opstår mentale helbredsproblemer i voksenalderen. Derfor er det relevant at fokusere på forebyggende tiltag, der kan hindre, at problemerne vokser sig store.

Undersøgelsens resultater er baseret på på en litteraturgennemgang af mere end 2.800 studier om forebyggende indsatser, samt på en gennemgang af danske og internationale undersøgelser om psykisk mistrivsel.

Undersøgelsen indkredser karakteristika for unge i psykisk mistrivsel, ligesom den giver eksempler på typer af indsatser, som er målrettet danske unge fra 16-30 år. Undersøgelsen peger på, at 9-10 procent af de unge kvinder og 3-5 procent af de unge mænd er i psykisk mistrivsel. Den peger desuden på, at der er tale om en stigning.

I undersøgelsen identificeres 17 studier af indsatser, der har dokumenteret positive effekter over for unge i psykisk mistrivsel. Nogle indsatser handler om at forbedre den mentale sundhed generelt, mens andre sigter mod at forebygge eksempelvis angst, depression, søvnforstyrrelser, selvskade, selvmordstanker eller spiseforstyrrelser. Indsatserne er forskelligt forankrede. Eksempelvis er nogle indsatser skolebaserede, mens andre er forankrede i lokalsamfundet, på digitale platforme eller hos den praktiserende læge.

En del af studierne har fokus på indsatser, der kan forebygge angst og depression. Her indgår elementer fra kognitiv adfærdsterapi, Motivational Interviewing, psykoedukation og mindfulness. Andre indsatser er baseret på fysisk træning eller på en mobilapplikation, hvor den unge kan overvåge sine depressive symptomer sammen med sin læge.

Af vidensoversigten fremgår det, at der allerede findes effektfulde indsatser til unge i psykisk mistrivsel. VIVE understreger dog behovet for yderligere dokumentation af effekten af indsatser for målgruppen.

Forskningskortlægningen er gennemført af VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd for Socialstyrelsen og er finansieret af Udviklings- og investeringsprogrammet (UIP).

Undersøgelsen skal bidrage til Socialstyrelsens arbejde med at identificere, videreudvikle og pilotteste forskellige typer af indsatser til unge med psykisk sårbarhed med henblik på skabe større viden om virksomme metoder over for målgruppen.


 
Hent publikationen