Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen over for mennesker med psykiske lidelser

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd2018

Metoden Critical Time Intervention (CTI) er afprøvet i fem kommuner. Evalueringen viser, at borgere der modtager bostøtten efter CTI-metoden, oplever en positiv udvikling sammenlignet med kontrolgruppen. Udgiften til CTI er ikke dyrere end traditionel bostøtte.

CTI-metoden er en tidsafgrænset og fokuseret indsats, der gennemføres af en CTI-medarbejder. Indsatsen er opdelt i tre faser á 3 måneder hver. Intensiteten i støtten er stor i begyndelsen af forløbet for så at aftage i takt med, at opgaver og ansvar overdrages til borgeren og netværket.
 
CTI er baseret på at understøtte borgerens recoveryproces. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at der fokuseres på de områder, der er vigtige for borgeren.

Overordnet set viser evalueringen, at borgerne profiterer af CTI-indsatsen, idet der sker en statistisk signifikant forbedring af CTI-gruppens mentale trivsel og funktionsniveau fra første måling til 9-måneders-målingen.

Funktionsniveauet er i evalueringen målt på tre livsområder: Arbejde og uddannelse, socialt liv samt familieliv og hjemlige forpligtelser. V
Ved en opfølgende måling 9 måneder efter, at CTI-indsatsen er ophørt, ses det, at resultaterne fortsat er bedre end resultaterne for kontrolgruppen.

De medarbejdere, der har arbejdet efter CTI-metoden er glade for tilgangen. De oplever, at CTI-metoden har styrket deres faglighed, blandt andet fordi den er mere målrettet og mere netværksorienteret end den almindelige bostøtteindsats.

Den økonomiske analyse viser, at omkostningerne for CTI og almindelig § 85-bostøtte er omtrent de samme, men set i forhold til resultaterne, vurderes CTI-indsatsen at være mere omkostningseffektiv.

Fem kommuner landet over har afprøvet CTI i bostøtten. Afprøvningen er finansieret af satspuljen 2014-2017 via puljen ”Dokumenterede metoder i bostøtten”.

Evalueringsrapporten er udarbejdet for Socialstyrelsen af VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Der er i forbindelse med projektet også udarbejdet en implementeringsguide.


 
Hent publikationen