Erfaringsopsamling: Projekt Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud

Socialstyrelsen2018

Udgivelsen præsenterer erfaringerne fra et projekt til forebyggelse af voldsomme episoder og magtanvendelse på botilbud. De anvendte metoder er LA2, der er en videreudvikling af Low Arousal, og Feedback Information Treatment (FIT).

Udgivelsen er en erfaringsopsamling på projektet ”Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud”, der er finansieret af satspuljeaftalen for 2014-17. Formålet med projektet har været at forebygge trusler, vold og magtanvendelser gennem afprøvning af to metoder: LA2, der er en videreudvikling af metoden Low Arousal, og metametoden Feedback Information Treatment (FIT). Projektet har været gennemført på tre socialpsykiatriske botilbud.

Baggrunden for projektet er dokumenteret viden om, at personalet på botilbud utilsigtet kan være med til at optrappe konflikter gennem deres måde at kommunikere på. Projektet tager afsæt i et fokusskifte fra restriktiv magtanvendelse og sanktioner til forebyggelse og konflikthåndtering.

Udgivelsen beskriver særligt botilbuddenes faglige erfaringer med metoderne og kommer også ind på bl.a. implementeringen og data bag erfaringsopsamlingen. Der er også en kort beskrivelse af projektet som helhed og de anvendte metoder.   

Erfaringsopsamlingen viser, at der samlet er sket et fald i antallet af både magtanvendelser og episoder med vold og trusler. Det vurderes, at faldet – udover implementeringen af metoderne - også skal tilskrives en række øvrige tiltag, der er sket på botilbuddene både før og under projektperioden.

Samlet vurderes, at der er sket en styrkelse af den systematiske og kommunikative praksis på de tre botilbud og en øget ressourcefokusering i tilgangen til borgerne. Det vurderes også, at botilbuddene har udviklet en feedback-kultur og et fælles sprog, som fremmer en mere reflekteret fælles praksis i forhold til arbejdet med voldsforebyggelse og reduktion af magtanvendelse.

Erfaringsopsamlingen er gennemført af Socialstyrelsen.


 
Hent publikationen