VISOs rådgivning om adoption uden samtykke - En viden- og erfaringsopsamling

DEFACTUM, Region Midtjylland2018
Forside til rapport om adoption uden samtykke

Undersøgelsen belyser kommunernes erfaringer med rådgivning fra VISO i sager, hvor de har overvejet at indstille til adoption uden samtykke.

I undersøgelsen kan du blandt andet få overblik over:

  • VISOs rådgivningstilbud og konceptet bag
  • Kommunernes oplevede udfordringer med at arbejde på feltet
  • De konkrete rådgivningsforløb, deres indhold, varighed m.m. samt kommunernes forventninger og vurderede udbytte heraf
  • Hvad der kendetegner de børn og forældre, hvor kommunerne overvejer adoption uden samtykke
  • Kommunernes oplevede udækkede behov samt deres anbefalinger til fremadrettet rådgivning i relation til området.

Kommunerne er generelt meget tilfredse med VISOs rådgivning på området og oplever, at den har understøttet arbejdet med de konkrete sager. Rådgivningen har styrket kommunens forudsætninger for at arbejde med adoptionsformen og har ført til specifik og generel faglig udvikling. Flertallet vurderer, at rådgivningen har styrket de lokale forudsætninger for at arbejde med området.

VISOs rådgivning om adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke er et alvorligt indgreb, som kommunen skal forholde sig til, når det vurderes, at forældrene varigt er ude af stand til at tage vare på deres barn eller når et barn har opnået så stærkt en tilknytning til sin plejefamilie at den vil være skadelig at bryde. Det er et kompliceret felt, som vedrører flere lovområder og involverer mange aktører og da der fortsat kun er få sager på området, kan sagsbehandlere opleve at mangle viden og erfaring.

VISO har siden 2015 haft en særlig forpligtelse til at yde gratis rådgivning til kommuner i sager om adoption uden samtykke. Med nærværende undersøgelse samles op på en stor del af de rådgivningsforløb VISO har bistået landets kommuner med og der stilles skarpt på kommunernes vurdering af dens anvendelighed og deres input til en fremadrettet udvikling af rådgivningstilbud på området.

Metoden bag undersøgelsen

Undersøgelsen baserer sig på en systematisk gennemgang af journaloplysninger i 20 udvalgte VISO-rådgivningsforløb samt interview med et stort antal ledere og medarbejdere fra 29 af landets 98 kommuner. Udgivelsen består af en hoved- og en bilagsrapport, der suppleres af en folder. Den primære målgruppe for rapporterne er kommunale sagsbehandlere, fagspecialister og ledere, der arbejder med området i deres praksis samt andre med interesse i adoption uden samtykke og kommunernes brug og vurdering af VISOs rådgivningstilbud.

Der kan læses mere i bilagsrapporten, der bl.a. udfolder:

  • Undersøgelsens datagrundlag
  • Kommunernes kontekstbetingelser for at arbejde med adoption uden samtykke
  • En uddybning af hvad kendetegner de børn og forældre, hvor kommunerne overvejer adoption uden samtykke samt VISO-rådgivningens forløb og indhold

Rapporterne suppleres af en folder med gode råd til de kommunale medarbejdere, der i deres daglige arbejde beskæftiger sig med området og eventuelt gør sig tanker om at anvende VISOs rådgivningstilbud. Pjecen fortæller ganske kort om VISOs rådgivningsmuligheder. Den ansporer desuden til, hvordan kommunerne kan gøre brug af VISOs rådgivning og hvordan de får mest muligt ud af den ved bl.a. at overveje, hvornår VISO bør kontaktes. Endelig peger den på, hvor og hvordan kommunen kan afsøge alternative kilder til viden og erfaringsudveksling på området.

Videns- og erfaringsopsamlingen er udarbejdet af DEFACTUM for Socialstyrelsen.


 
Hent publikationen

 

Læs bilagsrapport

Læs folder