Resocialisering af indsatte og tilsynsklienter med opmærksomhedsforstyrrelse

Berger, Nichlas Permin, Nanna Høygaard Lindeberg og Christina Mohr Jensen (2017). VIVE – Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Videnskortlægningen er foretaget for Socialstyrelsen og Kriminalforsorgen.2017

I forbindelse med sats16-projektet Resocialisering af indsatte og tilsynsklienter med opmærksomhedsforstyrrelse er der foretaget en videnskortlægning med det formål at skabe et solidt vidensgrundlag for projektet. Videnskortlægningen er foretaget af VIVE.

VIVE's videnskortlægning består af 3 dele: 

  • En kvantitativ registerbaseret undersøgelse af voksne med opmærksomhedsforstyrrelser, særligt ADHD, der afsoner en fængselsdom eller er under tilsyn som følge af en betinget dom eller en fodlænkedom. Studiet undersøger, om personer med ADHD hyppigere får disse typer af domme og karakteriserer desuden de dømte i forhold til en række individuelle, sociale og familiære faktorer. Det gøres ved at etablere en sammenligningsgruppe med sammenlignelige indsatte og tilsynsklienter, der ikke har ADHD. Det giver også grundlag for at sammenligne de to gruppers risiko for tilbagefald i kriminalitet og at identificere risikofaktorer for tilbagefald til kriminalitet. 
  • Et systematisk review af forskningsbaseret viden om:
    1) sammenhængen mellem ADHD/opmærksomhedsforstyrrelse og kriminalitet
    2) individuelt rettede indsatser med dokumenterede effekter over for målgruppen (ikke farmaceutisk behandling)
    3) betydningen af organisering og samarbejde mellem sektorer og professionelle for indsatsernes effekter. 
  • En kvalitativ interviewundersøgelse af erfaringer og viden fra dansk praksis i forhold til at understøtte målgruppen i at mestre et liv i frihed med det formål at identificere styrker og svagheder i nuværende praksis og indhente aktørernes perspektiver på mulige alternative fremtidsscenarier.

 


 
Hent publikationen