Redskaber målrettet det boligsociale arbejde

Socialstyrelsen2017

Publikationen indeholder redskaber målrettet det boligsociale arbejde, som kan anvendes til at styrke en systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge.

Dette hæfte henvender sig til dig, som arbejder som projektmedarbejder eller leder i et boligsocialt områ­de. Hæftet indeholder forslag til to redskaber, som kan bruges i det boligsociale arbejde. Begge redska­ber har særligt fokus på unge, der er i risiko for at komme ind i kriminalitet og på unge, der er i risiko for at blive en del af en problemskabende ungegruppe­ring.

De to redskaber er udviklet med baggrund i forsk­ningsbaseret viden om risikofaktorer og på baggrund af erfaringer fra medarbejdere i boligsociale områder, som arbejder med forebyggelsesindsatser ift. børn og unge i risiko. Redskaberne kan bruges i den form, de er præsenteret i, eller de kan bruges som inspiration til at udvikle egne lokale redskaber.

I hæftet finder du:

  • en kort introduktion til risikofaktorer,
  • en beskrivelse af de to redskaber,
  • anbefalinger til, hvordan redskaberne kan anven­des og hvilke overvejelser, du kan gøre, hvis du gerne vil bruge dem i dit boligområde.

Hæftet er ét ud af tre hæfter. De øvrige to hæfter er målrettet hhv. SSP-samarbejdet og skoleområdet. 


 
Hent publikationen