Omkostningsvurdering af SibWorkS

Socialstyrelsen2017

Omkostningsvurderingen viser de forventede omkostninger ved opstart og drift af SibWorkS. Beregningen er foretaget i Socialstyrelsens omkostningsmodel og kan bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen SibWorkS ved brug af Socialstyrelsens omkostningsmodel. Omkostningsvurderingen bidrager med viden om, hvor meget en kommune kan forvente, at SibWorkS vil komme til at koste at opstarte og drifte. Omkostningsvurderingen kan desuden bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

SibworkS er et søskendeprogram til søskende til børn med funktionsnedsættelser og kroniske lidelser. Programmets er gruppebaseret og har til formål er at støtte og fremme den følelses- og adfærdsmæssige funktion hos deltagerne. Et nyere australsk studie har vist, at børn, der modtager SibworkS, oplever færre følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder end deltagerne i kontrolgruppen.

Omkostningsvurderingen bygger på oplysninger fra ovennævnte studie samt Vidensportalen.

Omkostningsvurderingen bygger på et scenarie, hvor en kommune implementerer SibWorkS og etablerer et team bestående af 2 gruppeledere. I scenariet består grupperne af 8 deltagere, forløbet tager 6 uger, og et team kan varetage 4 forløb årligt. Det antages at det driftes i 5 år.

Omkostningsvurderingen viser at omkostningerne pr. gennemførte deltager er ca. 6.300 kr. hvis der er 2 medarbejdere i et team. Vælger kommunen at øge til 4 medarbejdere pr. team, stiger omkostningerne til ca. 12.000 kr. pr. gennemførte deltager.


 
Hent publikationen