Midtvejsevaluering af ”Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud”

Oxford Research2017

Midtvejsevaluering af projekt om forebyggelse af vold på ni botilbud og et forsorgshjem. Målgruppen er borgere med kognitive funktionsnedsættelser eller psykiske lidelser.

Målet med projektet er at afprøve en ny metode til at forebygge vold på botilbud og forsorgshjem og dokumentere effekten.

Baggrunden for projektet er et ønske om bedre at kunne forebygge vold på botilbud og forsorgshjem i Danmark. Metodisk tager projektet afsæt i gode erfaringer med et såkaldt ”mestringskema”, som Region Nordjylland har udviklet og redskabet Brøset Violence Checklist (BVC), som er udviklet og valideret i behandlingspsykiatrien. I projektet kombineres mestringsskemaet og BVC til én samlet metode.

Midtvejsevalueringen beskriver, hvordan ni botilbud og et forsorgshjem har arbejdet med at implementere metoden og i hvor høj grad de er tro mod metoden i deres daglige arbejde. Metoden er implementeret via en stærk ledelsesopbakning (triadekonstellation), kompetenceudvikling og øget borgerinddragelse. Endvidere gives en foreløbig status af projektets effekt i forhold til antal og typer af voldsepisoder i projektperioden samt af medarbejdernes trivsel.

Initiativet hedder: ”Styrket indsats til forebyggelse af vold” og har baggrund i satspuljen 2015-2018. Målgruppen er borgere med kognitive funktionsnedsættelser eller psykiske lidelser, der bor på et botilbud eller et forsorgshjem.

Midtvejsevalueringen er udarbejdet af Oxford Research.

Midtvejsevalueringen henvender sig til fagpersonale og beslutningstagere, som ønsker at arbejde med voldsforebyggelse i deres praksis.

Den endelige effektevaluering samt omkostningsevaluering foreligger i sommeren 2018.


 
Hent publikationen