Exit Prostitution. Evaluering af CTI-forløb for borgere med prostitutionserfaring

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd2017

Evaluering af fire kommuners afprøvning af metoden CTI til borgere i prostitution. Evalueringen belyser deltagernes udbytte af projektet og metodens anvendelighed i forhold til målgruppen.

Fire kommuner – København, Odense, Aalborg og Aarhus – har i perioden 2012-2016 i samarbejde med Socialstyrelsen afprøvet den evidensbaserede metode Critical Time Intervention (CTI) i relation til borgere med prostitutionserfaring.

Projektet Exit Prostitution havde to formål: Dels at støtte mænd og kvinder, der ønskede at forlade prostitution, dels at støtte mænd og kvinder i prostitution, så de opnåede en forbedret livssituation.

Evalueringen bygger på både kvantitative og kvalitative data. De kvantitative data indeholder før-eftermålinger på borgerniveau, mens de kvalitative data består af fokusgruppeinterviews, observationer og interviews med kommunale medarbejdere, borgere og NGO-repræsentanter.

Evalueringen belyser de medvirkende borgeres erfaringer og udbytte af at indgå i et CTI-forløb og herunder deres progression i løbet af CTI-forløbet.  Derudover afdækkes CTI-metodens anvendelighed i det sociale arbejde med projektets målgruppe og endelig beskrives samarbejdet mellem NGO’er og projektkommuner. 

Evalueringen viser, at borgerne oplever en forbedring af deres mentale trivsel i løbet af CTI-forløbet.

Ved forløbets start er to tredjedele af borgerne i risikozonen for stress og depression (målt ved WHO-5 trivselsindeks). Ved afslutningen af forløbet er andelen af borgere i risikozonen for stress og depression reduceret til en tredjedel af borgerne.

Der ses også en positiv udvikling i borgernes oplevelse af egen livssituation, og  borgernes prostitutionsfrekvens falder.  Ved forløbets start har halvdelen af borgerne modtaget betaling for seksuelle ydelser inden for den seneste måned. Ved afslutningen af forløbet er denne andel reduceret til en femtedel.

Evalueringen af projektet er gennemført for Socialstyrelsen af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

 


 
Hent publikationen