Evaluering af pulje til støtte af familier med børn med psykiske vanskeligheder. Afsluttende evaluering.

Rambøll2017

Evaluering af et forsøg med netværks- og samtalegrupper for forældre med børn med psykiske vanskeligheder i perioden 2011-2015.

Puljen, der ligger til grund for det evaluerede forsøg, blev til på baggrund af, at der fra 2004 til 2010 sås en stigning på 131 pct. i antallet af henvisninger til en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling. Puljen bygger desuden videre på læring fra den foregående psykiatriaftale, hvor en tidlig og målrettet indsats over for psykisk sårbare børn og unge viste gode resultater. Puljen indgik i Psykiatriaftalen 2011-2014.

Puljens formål var at tilbyde samtale- og netværksgrupper samt yde støtte og rådgivning til forældre, hvis børn havde psykiske vanskeligheder. Formålet var også via forsøgspuljens aktiviteter at bidrage til et fald i børn og unges behov for psykiatrisk behandling, et fald i antal psykiatriske indlæggelser samt et fald i antal anbringelser uden for hjemmet. Puljens syv forsøgsprojekter blev udført af kommuner og NGO’er samt en enkelt regional institution. Indsatsen blev tilbudt til i alt 635 familier, og der indgår 190 familier i evalueringen.

Evalueringen viser, at forældrene oplevede at blive styrkede i deres forældrerolle, at der skete en fremgang i deres barns adfærdsudvikling, og at børnenes udvikling blev fastholdt på mellemlang sigt. Evalueringen viser også, at flere børn og unge, hvis forældre havde modtaget indsatsen, kom i kontakt med den regionale psykiatri og fik stillet en diagnose sammenholdt med børn og unge i kontrolgruppen. Børnene havde også flere sengedage i psykiatrien. Datasættet muliggjorde ikke en analyse af, om indsatsen nedbragte antallet af anbringelser. 

Forsøgsprojekterne blev gennemført i perioden fra 2011 til primo 2015. Evalueringsrapporten er offentliggjort januar 2017.


 
Hent publikationen