Evaluering af pulje til opsporing af screening af unge på på erhvervsuddannelser. Afsluttende evaluering.

Rambøll2017

Evaluering af et forsøg med opsporing, screening og psykologisk rådgivning af unge elever på syv erhvervsskoler i perioden 2011-2015.

Puljen, der ligger til grund for det evaluerede forsøg, blev til på baggrund af, at der fra 2004 til 2010 sås en stigning på 131 pct. i antallet af henvisninger til en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling. Puljen bygger desuden videre på læring fra den foregående psykiatriaftale, hvor en tidlig og målrettet indsats over for psykisk sårbare børn og unge viste gode resultater. Puljen indgik i Psykiatriaftalen 2011-2014.

Puljens formål var at opspore, screene og yde psykologisk rådgivning til unge erhvervsskoleelever, der var frafaldstruede på grund af psykiske vanskeligheder. Det overordnede sigte var at sikre de unges øgede trivsel. Puljens syv forsøgsprojekter blev udført som kommunale projekter, samarbejdsprojekter mellem forskellige aktører og i regi af en NGO. Indsatsen blev tilbudt til i alt 1771 elever på syv erhvervsskoler. De 1505 gennemførte, og 290 elever indgår i evalueringen.  

Evalueringen viser, at elever, som gennemførte indsatsen, oplevede øget trivsel, samt at færre afbrød uddannelsen sammenlignet med elever i kontrolgruppen inden for de første seks måneder. Data viser dog også, at indsatsens effekt var kortvarig, idet der ikke sås forskel mellem indsatsgruppens og kontrolgruppens frafald efter 12 måneder.

Forsøgsprojekterne blev gennemført i perioden fra 2011 til primo 2015. Evalueringsrapporten er offentliggjort i januar 2017.


 
Hent publikationen