Efterværn og den gode overgang til voksenlivet: Undersøgelse af efterværnsområdet i Danmark

Deloitte Consulting2017

Publikationen belyser efterværnsområdet ved at se på målgruppen for efterværn, kommunernes praksis samt de unges egne perspektiver og ønsker i forhold til efterværn.

Publikationen indeholder en meget omfattende undersøgelse og analyse af efterværnsområdet i Danmark. Efterværn er hjælp til unge, der op til det 18. år var anbragt eller havde en fast kontaktperson, og formålet med hjælpen er at lette overgangen til voksenlivet.

Undersøgelsen beskriver blandt andet, hvor mange unge, der får efterværn, hvilken form for efterværn de får samt karakteristika ved de unge, der henholdsvis får og ikke får efterværn.  Undersøgelsen foretager også nogle estimater over, i hvilket omfang unge, der ikke modtager efterværn, får anden form for offentlig hjælp.

Kommunernes praksis afdækkes ved at se på sagsforløbet for tildeling af efterværn, inddragelse af den unge i forløbet, de organisatoriske rammer samt tværsektorielt og tværkommunalt samarbejde om efterværnssager. 

Endelig rummer undersøgelsen en belysning af de unges perspektiv på overgangen til voksenlivet og den hjælp, de har fået, herunder deres behov og ønsker samt tilfredshed med den hjælp de har fået.

Undersøgelsen er baseret på følgende datakilder:

  • Registerdata for samtlige unge, der i årene 2011-2014 var i alderen 18 til 22 år, og som var anbragt eller havde en fast kontaktperson, da de var 17½ år. Datamaterialet omfatter hermed 27.213 unge. 
  • Survey blandt en tilfældig stikprøve af unge i målgruppen for efterværn, der henholdsvis modtager og ikke modtager efterværn.
  • Survey blandt børne- og familiechefer i landets kommuner. 
  • Kvalitative interview med kommunale ledere og medarbejdere fra udvalgte kommuner samt 25 unge i målgruppen for efterværn, hvoraf 20 modtager efterværn.
  • 245 kommunale efterværnssager fra 8 danske kommuner.

 
Hent publikationen