Vold på botilbud og forsorgshjem

DEFACTUM2016

Udgivelse om vold på botilbud og forsorgshjem. Undersøgelsen er baseret på 10 konkrete voldsepisoder og har fokus på risikofaktorer og forebyggelsesmuligheder.

Udgivelsen er en undersøgelse af voldsepisoder på botilbud og forsorgshjem efter servicelovens § 107, 108 og 110. Rapporten er baseret på en tværgående analyse af ti konkrete situationer, hvor en borger har udvist voldelig eller anden udadreagerende adfærd som fx trusler.

Formålet med undersøgelsen er at få større viden om både risikofaktorer og forebyggelsesmuligheder.

Undersøgelsens tilgang er, at den udfordrende adfærd opstår som følge af et dysfunktionelt samspil mellem borgeren og omgivelserne i bred forstand.

Borgerne i undersøgelsen har forskellige, komplekse sociale, psykiatriske og kognitive problemstillinger, der ofte er sammensatte. Det drejer sig bl.a. om social udsathed, skizofreni, autisme, udviklingshæmning, hjerneskade og personlighedsforstyrrelse. Alle har kommunikative vanskeligheder. Mange mangler også stabile sociale relationer.

I analysen nævnes en længere række forhold, der vurderes at have særlig betydning enten som risikofaktor eller i et forebyggelsesperspektiv. Analysen forholder sig til tre niveauer: Borgerne og deres forudsætninger, personalet og den faglige tilgang samt strukturelle og organisatoriske rammer.

Det fremhæves i rapporten, at undersøgelsen er baseret på de ti cases og derfor ikke er repræsentativ for danske botilbud og forsorgshjem.

Rapporten er udarbejdet af DEFACTUM, Region Midtjylland. Epinion har stået for den indledende dataindsamling. Rapporten er sat i gang af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (nu: Børne- og Socialministeriet) i samarbejde med Socialstyrelsen.


 
Hent publikationen